Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan innebära anställning eller praktik. Syftet är att stärka individens förutsättningar att få och behålla ett arbete. Stödformer, villkor och finansieringsformer varierar över tid. Här kan du läsa om universitets regler och rutiner.

 

Foto:

På denna sida:

Regel och kriterier för att anställa med stöd

Som stor offentlig arbetsgivare har Umeå universitet ett samhällsansvar. Det innebär att universitet som arbetsgivare bör delta i samhällets åtgärder för att minska arbetslöshet.

Enligt Umeå universitets Policy för arbetsmarknadspolitiska frågor är grundregeln att lön ska betalas till personer som utför arbetsuppgifter. Men samtidigt har universitet ett ansvar gentemot personer med funktionsnedsättningar och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Policyn säger att en anställning med ekonomiskt stöd eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan bli aktuell om dessa tre förutsättningar samtliga är uppfyllda:

  • arbetsuppgifterna har en karaktär som gör att anställning av ordinarie arbetskraft inte kan komma i fråga
  • möjligheten att omplacera en övertalig medarbetare som är anställd inom universitetet har undersökts ordentligt
  • arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att arbetsuppgifterna är lämpliga att utföras av en person som anställts med ekonomiskt stöd.

Olika former av anställningsstöd och arbetspraktik

Arbetsförmedlingen har en rad olika former av stöd och dessa varierar över tid.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna innebär antingen

  • att det råder ett anställningsförhållande mellan parterna och att Umeå universitet är arbetsgivare eller
  • att Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan har arbetsgivaransvaret och att det vid dessa åtgärder inte råder ett anställningsförhållande med Umeå universitet.

Några former av anställningsstöd kan vara

  • lönebidrag
  • introduktionsjobb
  • nystartsjobb
  • extra tjänst
  • arbetspraktik.

Dessa finns beskrivna på Arbetsförmedlingens webbplats:

Anställa med stöd (arbetsformedlingen.se)

Arbetspraktik (arbetsformedlingen.se)

Arbetsträning är en annan form av åtgärd. Arbetsträning är till för den som har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Rutin för anställning med stöd eller arbetspraktik

Umeå universitet har tagit fram en rutin för hur vi anställningar eller praktik med stöd från Arbetsförmedlingen ska hanteras.

Rutin vid ingående av arbetsmarknadspolitiska åtgärder

1. Initiativ

Initiativet till en anställning eller praktik kan tas av prefekt/enhetschef, Arbetsförmedlingen eller en arbetssökande person.

2. Utse kontaktperson

Innan ärendet går vidare bör en kontaktperson utses inom institutionen/enheten.

3. Bedömning

Om det finns intresse från Umeå universitet och den arbetssökande att inleda en anställning eller praktik så Arbetsförmedlingen göra en bedömning av vilken typ av åtgärd som är aktuell.

4. Villkor

När handläggaren på Arbetsförmedlingen har beslutat vilken typ av åtgärd behöver handläggaren ha en dialog med kontaktpersonen inom Umeå universitet för att klargöra vilka villkor och förutsättningar som gäller för den aktuella typen av anställning eller praktik.

Därefter behöver kontaktpersonen kontakta en HR-specialist på fakultet/motsvarande för korrekt lönesättning och val av befattning.

5. Facklig samverkan

Innan en anställning eller praktik kan påbörjas ska arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vara överens om åtgärden. Det innebär att alla ärenden om anställningsstöd först behöver tas upp och godkännas i den centrala samverkansgruppen (CSG).

Inför CSG ska Mall inför samverkan fyllas i och skickas in till Personalenheten.

Mall inför samverkan

6. Administration av anställningsavtal eller beslut om praktik

När CSG har bifallit ärendet kan anställningsavtal upprättas, i de fall när ett sådant avtal är aktuellt.

All hantering av blanketter gentemot Arbetsförmedlingen görs av institutionen/enheten.

Om överenskommelsen med Arbetsförmedlingen innebär att ekonomiskt bidrag ska betalas ut till Umeå universitet så är det Löneadministrationen som rekvirerar bidraget från Arbetsförmedlingen.

Caroline Henrysson
2023-06-22