Uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander från länder utanför EU är undantagna krav på arbetstillstånd men behöver ha ett uppehållstillstånd som ger dem rätt att vistas och bedriva forskarstudier i Sverige.

Utlänningslagen angående uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning (doktorander)

5 b kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete.

3 § En utlänning som har antagits till en utbildning på heltid vid en läroanstalt för högre utbildning i Sverige ska, om utlänningen har betalat de avgifter som tas ut för studierna vid läroanstalten och inte något annat följer av 9-12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.

10 § Ett uppehållstillstånd enligt 1-8 §§ ska inte beviljas en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,

Notera att om en medborgare från land utanför EU/EES har en medföljande familjemedlem som är medborgare i ett EU/EES-land beviljas inte uppehållstillstånd för doktorandstudier.

I denna situation blir det i stället medföljande EES-medborgare som måste uppfylla uppehållsrätten för bosättning i Sverige. Kontakta oss om denna situation uppstår för personlig rådgivning.

Notera att utbytesdoktorander tillhör en annan tillståndskategori, se information om besök eller visum.

Vägledning vid förstagångsansökan

Läs igenom Migrationsverkets information om du behöver. Här finns angivet vilka krav som ställs på doktoranden och vilka handlingar som ska skickas in. 

Migrationsverkets information om uppehållstillstånd för doktorandstudier 

2022-04-29 Nyheter vad gäller tidslängd på tillstånd

Migrationsverket har ändrat reglerna för hur långt uppehållstillstånd en doktorand kan få. Istället för upp till två års uppehållstillstånd i taget kan studerande på forskarnivå nu få upp till fyra års uppehållstillstånd i taget.

I och med möjligheten till längre tillstånd för studerande på forskarnivå är det viktigt att lärosätena tydligt beskriver utbildningen för Migrationsverket. Det är till exempel viktigt att ange om det under utbildningen finns några planerade utlandsvistelser. Det är också viktigt att lärosätet anger uppskattat slutdatum för utbildningen. Uppskattat slutdatum bör vara på detaljnivån dag-månad-år.

Kompletterande intyg från institutionen som doktoranden ska bifoga ansökan

När rekryteringsprocessen är klar ska doktoranden antas till forskarutbildningen. Kravet för att beviljas ett uppehållstillstånd är att antagningen är slutförd, vilket också måste framgå i antagningsbeslutet.

Doktoranden ansöker om tillstånd på Migrationsverkets hemsida och behöver till sin ansökan:

 • ett formellt antagningsbeslut
 • ett kompletterande studieintyg 

Antagningsbeslut och kompletterande studieintyg tas fram av handledare/prefekt med stöd av HR. Använd Migrationsverkets mallar vid behov.

Innan Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd måste passet kontrolleras i original. Om samma pass inte kontrollerats av Migrationsverket tidigare kommer doktoranden att kontaktas av Migrationsverket med information om hur man ska göra. När Migrationsverket har fattat sitt beslut skickas det till den sökande.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)
(Migrationsverket, PDF, ny flik)

Engelsk version av ovanstående checklista 

Checklists and examples of attestation of third-cycle studies (doctoral studies)
(Migrationsverket, PDF, new tab)

 • Den sökande måste även ha ett giltigt pass för hela tillståndstiden!

Det är av stor vikt att alla begärda uppgifter finns med i både i antagningsbeslutet och studieintyget. Eventuella kompletteringar till Migrationsverket kan fördröja ärendet flera månader, och i värsta fall leda till avslag.

Information om lärosätets formella antagningsbeslut

I antagningsbeslutet ska det framgå att antagningen är slutförd och inte villkorad.

Det är viktigt att tänka på att det är det formella beslutet om antagning som den sökande ska skicka med sin ansökan till Migrationsverket. Eftersom att antagningsprocessen skiljer sig åt mellan fakulteterna finns olika förutsättningar för hur antagningsbeslutet ser ut. 

Det är för Migrationsverket nödvändigt att det formella antagningsbeslutet innehåller:

 • namn på den sökande
 • personnummer/födelsedatum för den sökande
 • huvudhandledare
 • eventuella biträdande handledare
 • planerad examen (ska anges även om det är preliminärt)
 • licentiatexamen eller doktorsexamen
 • underskrift av beslutsansvarig, exempelvis dekan, prefekt eller institutionens studierektor
 • berörd institution eller motsvarande.

Om Migrationsverket kräver utdrag ur Ladok

Om Migrationsverket begär att antagningsbeslutet ska kompletteras med ett utdrag ur Ladok, kontakta Studentcentrum för att få hjälp med ett tillfälligt nummer som behövs för att kunna anta personen i Ladok.

Efter att du har fått det tillfälliga numret kan antagningen göras enlig vanlig rutin och antagningsbeskedet kan skrivas ut.

När doktoranden har fått ett svenskt personnummer måste det tillfälliga numret ändras till personnumret vilket görs genom att doktoranden besöker Infocenter.

Information om studieintyg från institutionen

Studieintyget ska innehålla information som inte finns i det formella antagningsbeskedet. Det är kompletterande information som Migrationsverket behöver för att få en djupare förståelse för doktorandens roll och uppdrag. Observera att studieintyget ska skrivas under av handledaren.

Uppehållstillståndskort vid godkänd ansökan

Det första uppehållstillståndet beviljas för fyra år, eller så lång tid som personens pass är giltigt. 

Den som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att de har tillstånd att vara i Sverige och arbeta. Kortet har ett datachip som innehåller personens fingeravtryck och foto. 

Processen för att få sitt uppehållstillståndskort skiljer sig åt beroende på vilket land personen kommer ifrån (medborgarskap).

 • Medborgare som inte behöver visum kan resa till Sverige och boka tid hos Migrationsverket i Umeå för att lämna sina biometriska uppgifter. Uppehållstillståndskortet skickas till adressen i Umeå. (Se information om tidsbokning i länken nedan).
 • Medborgare som behöver visum måste besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna sina fingeravtryck. Därefter ska de vänta till kortet är klart och hämta ut det på ambassaden. Därefter kan de resa till Sverige. 

Information om uppehållstillståndskort
(Migrationsverket)

Kontrollera tillståndet och skriv anställningsavtal

Anställningsavtal ska inte upprättas förrän doktoranden har fått ett beviljat uppehållstillstånd. En kopia på tillståndet ska sparas i personalakt 12 månader efter anställningen har avslutats.

Lägg in en notis i personalärendet i Primula för att hålla koll på när tillståndet går ut.

Underrätta Skatteverket om anställning av utlänning genom att skicka in blanketten.

Vägledning vid förlängningsansökan 

För att legalisera sin fortsatta vistelse i Sverige och få arbeta måste en ansökan om förlängning skickas in före det nuvarande tillståndets upphörande. 

En ansökan om förlängning av uppehållstillstånd kan lämnas in tidigast 6 månader innan det nuvarande uppehållstillståndet upphör. 

För att beviljas förlängning av tillstånd ska doktoranden vara fortsatt antagen till en forskarutbildning på heltid och vara bosatt i Sverige.

Handlingar som behövs vid ansökan:

 • Antagningsbeslut - ska bifogas även i förlängningsansökan
 • Studieintyg
  Doktoranden ska ha gjort godtagbara framsteg i sina forskarstudier. Handledaren ska redogöra för doktorandens framsteg och övriga avvikelser i studieintyg som ska bifogas förlängningsansökan.

Under handläggningstiden rekommenderas doktoranden att inte resa utanför Sverige eftersom de kan nekas inträde då inget giltigt tillstånd finns att uppvisa vid inresa. Under handläggningstiden kan doktoranden kvarstå i arbete som vanligt under förutsättning att förlängningsansökan har skickats in i tid. 

Notera, om ansökan lämnas in för sent kan doktoranden komma att behöva lämna Sverige vid beslutet. Detta beror på att ansökan då hanteras som om det vore en förstagångsansökan. 

Övrigt som är bra att känna till

Personen ska vara antagen till forskarstudier på heltid och under sin tid göra godtagbara framsteg i sina studier.

Frånvaro enligt HF som bedöms som giltiga skäl för förlängning som t.ex. sjukdom, föräldraledighet och vård av barn godkänns av Migrationsverket. Annan frånvaro som t.ex. tjänstledighet eller eget önskemål om att gå ner i omfattning godkänns inte av Migrationsverket. Doktoranden uppfyller då inte längre kraven för uppehållstillstånd och kan få avslag på sin förlängningsansökan. 

Längre frånvaro från Sverige kan också påverka bedömningen vid en förlängningsansökan. Godtagbara resultat gäller oftast bara för forskarstudier som genomförts i Sverige och eventuella samarbeten där doktoranden utför delar av sina forskarstudier i ett annat land kan påverka både utfallet för förlängningsansökan men även i de fall doktoranden önskar ansöka om ett permanent uppehållstillstånd längre fram. 

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02