Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Rektor har övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet vid universitetet men fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen. Syftet med fördelningen är att tydliggöra vem som ansvarar för arbetsmiljöuppgifterna och utför dem. Alla som får tilldelade arbetsmiljöuppgifter ska genomgå en obligatorisk digital utbildning.

Rektor vid Umeå universitet har det övergripande ansvaret för att se till att det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall genomförs på ett sätt som uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning.

Rektor kan inte dela upp eller delegera arbetsmiljöansvaret. Däremot kan rektor fördela arbetsuppgifter kopplade till arbetsmiljöansvaret vidare till andra personer i organisationen. Hur detta fungerar vid Umeå universitet finns beskrivet i Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Detta innebär att fördela arbetsmiljöuppgifter

Uppgiftsfördelning innebär att uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas på bestämda personer eller befattningar. Det är ett sätt för dig som är chef delegera utförandet av vissa arbetsmiljöuppgifter till andra chefer eller medarbetare. Den som får en arbetsmiljöuppgift tilldelad till sig har ett operativt ansvar för uppgiften.

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig. Du behöver också se till att dina medarbetare känner till hur ni har fördelat arbetsmiljöuppgifterna på din arbetsplats.

Arbetsmiljöuppgifter ska utföras av de som har bäst förutsättningar att genomföra uppgifterna

En grundläggande princip är att arbetsmiljöuppgifter ska utföras av den eller de personer som har bäst förutsättningar att genomföra arbetet och följa upp resultatet. Det innebär att mottagaren av arbetsmiljöuppgifter ska ha de befogenheter, resurser och den kompetens som behövs för att kunna utföra arbetsmiljöuppgifterna. Uppgiftsfördelningen gäller i första hand chefer och arbetsledande personal men kan också fördelas till andra medarbetare om det är lämpligt.

Fördelningen gäller tills vidare

Uppgiftsfördelning gäller tills vidare, dock längst till det datum som uppgiftsmottagaren innehar nuvarande uppdrag/anställning och har förutsättningar att utföra uppgifterna.

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska följas upp

Du som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska ha en dialog löpande med de personer som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig om hur arbetsmiljöarbetet fungerar och vid behov göra ändringar i fördelningen, samt göra en årlig uppföljning.

Så fördelas arbetsmiljöuppgifter vidare

Du kan läsa mer om hur arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare vid Umeå universitet nedan.

1. Rektor fördelar arbetsmiljöuppgifter till dekan

Rektor kan fördela arbetsmiljöuppgifter till dekaner och motsvarande. Detta genom att fylla i och använda bilaga 1 i Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Fördelning från rektor till dekan ska diareföras i det centrala arkivet.

2. Dekan fördelar arbetsmiljöuppgifter till prefekt

Dekan och motsvarande kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter vidare till prefekter, föreståndare och chefer. I praktiken innebär det att prefekt, föreståndare eller enhetschef har till uppgift att leda arbetsmiljöarbetet vid varje institution eller enhet.

I detta fall är det bilaga 2 i regeln som ska användas.

Fördelning från dekan till prefekt ska diareföras i det centrala arkivet.

3. Prefekt fördelar arbetsmiljöuppgifter till chef eller medarbetare

Prefekt, föreståndare och enhetschef kan i sin tur fördela alla eller vissa arbetsmiljöuppgifter vidare till underställda chefer, arbetsledande personal, eller andra medarbetare som har bäst förutsättningar att fatta beslut och vidta åtgärder.

I detta fall är det bilaga 2 i regeln som ska användas.

Vid fördelning från prefekt eller motsvarande så ska detta diarieföras vid institutionen eller motsvarande.

4. Efter signering ska du gå den obligatoriska digitala grundutbildningen

Efter att du har skrivit under en fördelning om arbetsmiljöuppgifter och den har blivit diarieförd så ska du inom tre månader gå igenom den obligatoriska digitala grundutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

Utbildningen tar cirka 2,5 h att genomföra och består av texter, filmer och ett quiz. Länken till utbildningen hittar du i högerkolumnen. 

Arbetsmiljöuppgifter kan lämnas tillbaka

Om du som mottagare av arbetsmiljöuppgifter inte har de befogenheter, resurser eller kompetens som du behöver för att arbeta med de uppgifter som fördelats till dig, så ska du i första hand diskutera en lösning med den chef som har fördelat uppgifterna till dig.

Om ni inte kommer fram till någon lösning så är det möjligt att returnera arbetsmiljöuppgifterna. Detta gör du genom att använda dig av bilaga 3 i Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Elizabet Westerlund
2023-09-14