Examination och bedömningar │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Examination och bedömningar av studenters prestationer är ett av de fem områden som utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Inom detta område behöver universitetet bland annat säkerställa att kursplaner och examinationer inte är utformade så att de försvårar för någon grupp oavsett diskrimineringsgrund.

Det handlar också om att undersöka om det finns risker i det praktiska arbetet för att bedömningar av studenternas studieprestationer medvetet eller omedvetet riskerar att diskriminera vissa grupper.

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka förhållanden ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

Finns det risk att:

  • bedömning av examinationsuppgifter inte är anonymiserad?
  • examinationsformer missgynnar vissa studenter?
  • det finns otydliga instruktioner och bedömningskriterier för tentamensskrivning, redovisning, opponering, rapportskrivning eller andra examinationsformer?
  • examinationer schemaläggs så att de infaller på helgdagar och religiösa högtider?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

  • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
  • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

 

 

 

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

  • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
  • Behövs det andra åtgärder?
  • Hur har arbetet fungerat?
  • Hur ska vi gå vidare?

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Annelie Mellström
2024-03-07