Brandfarliga varor

Hantering av brandfarlig och brandunderhållande gas samt brandfarlig vätska kräver alltid speciell aktsamhet för att undvika olyckor till följd av brand och explosion. Institutioner som hanterar brandfarlig vara ska utforma rutiner för hantering samt upprätta klassningsplaner.

Rutiner och handlingsplan

Vid hantering av brandfarliga varor ska handlingsplaner som anger åtgärder som ska vidtas vid händelse av brand och utsläpp vara utarbetade av och implementerade i organisationen. Se generella handlingsplaner vid gasutsläpp i dokumentet "hantering av brandfarlig gas och vätska".

En generell handlingsplan isolerar de funktioner som måste utföras för att klara av situationen. Specifika handlingsplaner kan vara aktuella om verksamheten och hanteringen medför behov av detta. Detta ska beaktas för varje institution på Umeå universitet.

Tillstånd
Umeå universitet ett samlingstillstånd för brandfarlig vara från Umeå brandförsvar.

Hantering av brandfarlig vätska

All hantering ska ske på ett betryggande sätt. Verksamhet där brandfarlig vätska hanteras ska vara anpassat och planerat så att konsekvenserna så långt som möjligt begränsas.

Inom laboratorielokaler och motsvarande är det lämpligt att mängden framställda brandfarliga vätskor begränsas till behovet (dagens arbete). Förvaring ska ske i ett ventilerat dragskåp eller plåtskåp. Förvaring i dragskåp av annat än vad som behövs för det aktuella arbetet är olämpligt. Totalt får maximalt 50 liter förvaras/hanteras inom en brandcell. Där gasledningsnät finns ska detta nyttjas i första hand.

Hantering av brandfarlig gas

Inom Umeå universitet hanteras brandfarliga gaser som gasol, vätgas och acetylen.

I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor ska vara placerade i avsett förvaringsutrymme. Likaså ska nyttjade gasflaskor snarast efter avslutad användning placeras i avsett förvaringsutrymme.

Maximalt 60 liter brandfarlig gas får hanteras i en brandcell. Större mängder ska hanteras i annat särskilt utrymme som är brandtekniskt avskilt.

Umeå universitet har en säkerhetsnivå för gasanläggningar och gashantering. Det finns också en brukarinstruktion för gas och en checklista för gasflaskor. För mer information, se sidan om gaser och trycksatta anordningar.

Klassningsplaner

Öppen hantering av brandfarliga gaser och vätskor medför risk för att en antändbar gas/luft-blandning bildas. Som en del i den totala riskbedömningen ska därför klassningsplaner finnas för hanteringen. Klassningsplanen har som främsta funktion att ange inom vilka områden (zoner) brännbar gasblandning kan förekomma, varvid tändkällor genom elektrisk utrustning m.m. kan undvikas. Förekommer elektrisk utrustning inom klassat utrymme ska de normalt vara explosionsskyddade. Se generella klassningsplaner i dokumentet "hantering av brandfarlig gas och vätska".

Under "Hantering av brandfarlig vara" hittar du mer information samt material som kan användas i arbetet med att utforma rutiner och klassningsplaner. Mer information om hantering av brandfarliga varor på laboratorier hittar du i dokumentet "Hantering av brandfarlig gas och vätska" på denna sida.

 

Brandsäkerhet Labmiljö

Frida Fjellström
2023-01-02