Vad är e-pliktigt och inte? En snabbguide

Lagen om e-plikt gäller texter, bilder, filmer och ljud som läggs ut på www.umu.se. Generellt gäller lagen för

 • filer med innehåll riktat mot allmänheten. Den gäller alltså inte filer med innehåll riktat mot anställda eller studenter.
 • filer med innehåll som inte längre ändras.

Om du är osäker om din fil är e-pliktig eller inte ska du skicka in filen.

Exempel på filer som ska skickas in och arkiveras

 • Avhandlingar och vetenskapliga artiklar. (Material som läggs in i DiVA levereras automatiskt som e-plikt till Kungliga biblioteket).
 • Kursplaner, utbildningsplaner, utbildnings- och informationsmaterial, till exempel utbildningskatalogen och informationsfilmer som riktar sig till möjliga blivande studenter.
 • Årsredovisningar, informationsmaterial mm som riktar sig externt.
 • Universitetets egna rapporter, utredningar, vägledningar och anvisningar.
 • Tidskrifter.

Exempel på filer som inte behöver skickas in och arkiveras

 • Interna instruktioner, vägledningar och andra arbetsdokument riktade till studenter eller forskare.
 • Material som uppdateras eller förs fortlöpande.
 • Överföringar via Aurora, intranät eller lärplattformar som Cambro.
 • Nedladdningsbara blanketter.
 • Delar av förvaltningsärenden som till exempel handlingar, domar, beslut, remissyttranden.
 • Platsannonser.
 • PowerPoint-presentationer eller motsvarande.
 • Andra myndigheters publikationer.
 • Statistik från andra myndigheter.
 • Databaser.

Fråga oss om råd

Om du är osäker på om dina filer ska skickas in eller inte, kontaktar du:

Eva-Lisa Holmström, arkivarie

Kommunikationsenheten
2021-09-07