Om du är föremål för en utredning av upplevda kränkningar

Universitetet ska alltid utreda upplevda kränkningar mot medarbetare eller studenter. Att bli utpekad kan upplevas påfrestande och väcka frågor. På denna sida beskrivs utredningsprocessen, stöd att få och viktiga saker du behöver tänka på.

Foto: Kommunikationsenheten

Umeå universitets målsättning är att inga medarbetare eller studenter ska utsättas för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om någon upplever sig utsatt är det en viktig och prioriterad fråga för universitetet att bringa klarhet i vad som har hänt. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har universitetet också en skyldighet enligt lag att utreda upplevda kränkningar.

Att bli utpekad är inte att anses skyldig

Att du har blivit utpekad för ett beteende som upplevts kränkande innebär inte att du betraktas som skyldig till trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Först när chefen eller universitetsjuristen som genomför utredningen har tagit del av redogörelser från den som upplever sig utsatt och den som blivit utpekad, och ibland även vittnen eller andra som har information att lämna, görs det en bedömning.

Om arbetsmiljöåtgärder sätts in parallellt med utredningen är det viktigt att åtgärderna inte föregår utredningen och indirekt straffar den som har blivit utpekad.

Viktigt att tänka på om du har blivit utpekad

Om du har blivit utpekad i en utredning om trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling bör du tänka på följande saker.

Skriv ner och dokumentera vad som har hänt

Under utredningen kommer du att behöva redogöra för din bild av vad det är som har inträffat. Ta dig därför tid att skriva ner ned vad som hänt och när. Spara eventuella sms- och mejlkonversationer. Det underlättar vid utredningen av kränkningarna.

Undvik att söka upp eller försöka påverka den som upplever sig utsatt

Det troliga är att du och den som upplever sig utsatt för trakasserier har väldigt olika bild av vad det är som har hänt, och vilka avsikter du som utpekad har förmedlat i ord och handling. Att bli föremål för en utredning kan kännas hotfullt och det är vanligt att man upplever sig missförstådd.

Medan utredningen pågår bör du ändå avstå från att kontakta den som upplever sig utsatt.

Under utredningen kommer du att ges möjlighet att redogöra för din bild av vad som hänt. Du kommer också att få ge dina synpunkter på de uppgifter som framkommit i utredningen.

Stöd till dig som har blivit utpekad

Du kan ha behov av stöd under och efter utredningen.

Professionellt stöd om du mår dåligt

De flesta som bli föremål för en utredning om kränkningar, oönskade beteenden eller andra överträdelser upplever det som en personlig kris. Det är en situation som kan skapa oro, stress, skam och andra negativa känslor.

Som utpekad har du möjlighet att få stöd av företagshälsovården för att hantera din hälsa och ditt mående under och efter utredningen.

Stöd under utredningen, t ex från en facklig företrädare

Om du som medarbetare har blivit föremål för en utredning inom universitetet har du rätt att ta stöd av en facklig företrädare som kan närvara i samtalen med utredaren. Du kan också om du vill ta stöd av någon annan person som du har förtroende för.

Stöd till att bryta ett ovälkommet beteende

Om du tror att du utsätter andra för kränkande beteende är det viktigt att beteendet får ett slut.

Om du vill ha hjälp med att bryta ett ovälkommet beteende kan du vända dig till Företagshälsovården.

 

Utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling

Om en chef får veta att en medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så har universitetet en skyldighet att utreda omständigheterna.

Syftet med utredningen är att fastställa vad som har hänt och få stopp på det oönskade beteendet.

När Umeå universitet utreder och beslutar så utgår arbetet från en handläggningsordning som är beslutad av rektor:

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Den som blir utpekad för att eventuellt ha gjort sig skyldig till trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska inte anses skyldig förrän universitetet har genomfört en utredning och en saklig bedömning.

Anmälan

Det vanligaste och ofta lämpligaste sättet att initiera en inredning är att den drabbade medarbetaren berättar för sin chef. Det går också att lämna in en skriftlig anmälan till registrator@umu.se.

Utredningens genomförande

När en utredning påbörjas kommer arbetsmiljöansvarig chef, vid behov med stöd av universitetsjurist, först att bedöma om händelsen ska utredas som kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Utifrån den bedömningen och händelsens art avgörs vem som ansvarar för utredningen: antingen chefen eller i vissa fall, när det gäller trakasserier och sexuella trakasserier, universitetsjurist.

Vid utredningen av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier kommer den som upplever dig utsatt att få lämna en redogörelse av händelserna.

Den som är utpekad kommer sedan få ta del av redogörelsen och inkomma med sin bild av det inträffade.

I samtalet med utredaren har du har möjlighet att ta med dig en facklig företrädare eller någon annan person som du har förtroende för.

Det kan också bli aktuellt att hämta in uppgifter från andra personer som gjort iakttagelser eller har information att lämna.

När alla parter har fått ge sin bild av händelserna kommer det göras en bedömning om det kan anses eller inte anses vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Oavsett om det konstateras eller inte konstateras förekomma kränkningar, trakasserier eller sexuella trakasserier kommer arbetsmiljöansvarig chef efter bedömningen besluta om arbetsmiljöåtgärder. Vilka åtgärder som blir aktuella avgörs utifrån vad utredningen kommit fram till.

Hantering av känslig information i utredningen

En utredning innebär att information av känslig natur kommer att hanteras.

Utgångspunkten är att information från utredningen bara ska finnas tillgänglig för utredaren, den som upplever sig utsatt, den utpekade, universitetsanställda som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete samt eventuella vittnen.

Ärenden som gäller trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling ska alltid dokumenteras och diarieföras. Det innebär att handlingarna blir allmänna handlingar som kan begäras ut från Umeå universitet enligt offentlighetsprincipen.

Om någon begär ut en allmän handling från universitetet ska en sekretessprövning göras innan handlingen lämnas ut.

Möjliga åtgärder och påföljder

Oavsett om det konstateras eller inte konstateras förekomma kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier kommer arbetsmiljöansvarig chef att besluta om arbetsmiljöåtgärder.

Vilka åtgärder som blir aktuella avgörs utifrån vad utredningen kommit fram till.

Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier eller att annan misskötsamhet så ska ansvarig chef vidta individinriktade åtgärder, vilket till exempel kan vara ett klargörande samtal.

Universitetet kan också besluta om förebyggande åtgärder för att förhindra att medarbetare drabbas av liknande händelser i framtiden.

Om den kränkande särbehandlingen eller trakasserierna har varit allvarliga, eller om de fortsätter trots åtgärder, ska ärendet anmälas till personalansvarsnämnden (PAN).

PAN har befogenhet att besluta om individuella påföljder till följd av förseelser från medarbetare.

Påföljder som beslutas av PAN kan till exempel vara

  • formell varning enligt Lagen om anställningsskydd
  • avstängning
  • omplacering
  • uppsägning.

Om utredningen inte bedömer att det inträffade strider mot lagen

Om utredningen kommer fram till att det inte handlar om trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling, eller om det inte går att klarlägga vad som hänt, så ska chefen meddela alla berörda parter.

Även vid ett sådant utfall av en utredning kan arbetsmiljöåtgärder komma att beslutas och genomföras.

Viktiga begrepp

Trakasserier innebär ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen).

Sexuella trakasserier innebär ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet (Diskrimineringslagen).

Kränkande särbehandling innebär ett agerande som riktas mot arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att den som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö).

Anja Axelsson
2021-12-17