Sortering av avfall

Som anställd vid universitetet har du ansvar för att för att sortera ditt avfall på rätt sätt. Här hittar du instruktioner för hur du ska sortera, samt på vilka platser du kan lämna dina olika typer av avfall. Vill du veta mer om avfallshanteringen på Umeå universitet kan du läsa i våra källsorteringsrutiner.

 

Foto: Universitetsservice

Hur ska jag sortera?

Batterier

lämnas i batteriholk/kärl i miljörum. Välj i första hand uppladdningsbara batterier.

Biologiskt avfall

behandlas som riskavfall enligt särskilda riskavfallrutiner. GMM-avfall behandlas enligt särskilda kvittblivningsrutiner för detta. Läs mer på sidan Biosäkerhet.

Cytostatika

paketeras i behållare avsedda för avfallet och hanteras som farligt avfall.

Datorutrustning

uttjänta datorer, skärmar, tangentbord och annat som hör ihop med datorn hanteras som elektronikavfall. Kom ihåg att radera hårddisken. När en dator ska slängas som elavfall så är det informationsägarens skyldighet att radera information eller destruera datorn/telefonens hårddisk så att informationen inte blir tillgänglig för obehöriga.

Elektronik

lämnas i Miljörum. Om elektronikavfallet är att betrakta som farligt avfall gäller särskilda regler.

Farligt avfall

är till exempel kemikalieavfall och smittförande avfall. För farligt avfall finns särskilda regler och olika typer av farligt avfall ska förvaras separat, skilt från andra typer av avfall och andra ämnen eller material. Det ska förvaras under tak och på tätt underlag utan avlopp. Märk upp avfallet tydligt, gärna i originalförpackningen. Farligt avfall, korrekt förpackat och uppmärkt, lämnas på anvisad plats i miljörum. Kemikalieavfall lämnas till Säkerhetshuset (se nedan). Om du som anställd arbetar med något som genererar farligt avfall måste du föra anteckningar om den mängd avfall som genereras under ett år och vilket slags avfall det är och, om det är kemikalieavfall, att du har lämnat det till Säkerhetshuset. Anteckningarna ska sparas i minst fem år. Även den som transporterar avfallet ska föra anteckningar.

Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Förpackningar

sorteras i personalrum eller liknande. Universitetsservice kan anlitas för att tömma utrymmen där förpackningar sorterats, beställning sker via Infocenter.

Grovsopor

Vid behov av bortforsling av grovsopor, till exempel bord eller stolar skickar institutionen/enheten ett ärende till Infocenter.

Kemikalier

lämnas till Säkerhetshuset på fredagar kl. 08.00-10.00. Transport och frakt av kemikalieavfall ska ske säkert så att spill, läckage etcetera inte kan förekomma.

Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Lysrör/lågenergilampor

lämnas i avsedda kärl i Miljörum.

Läkemedelsrester och kasserade läkemedel

lämnas tillbaka till försäljningsstället.

Radioaktivt avfall

är farligt avfall och hanteras enligt särskilda föreskrifter för kvittblivning av radioaktivt avfall och strålkällor. Läs mer på sidan www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/sakerhet/laboratoriesakerhet/stralskydd/

Returpapper

sorteras i kopieringsrum eller liknande.

Skärande/stickande avfall

behandlas som riskavfall om det inte är smittförande. Ett smittförande skärande/stickande avfall behandlas som Farligt avfall.

Smittförande avfall

behandlas normalt som Farligt avfall. Smittförande avfall som konverterats till icke smittförande via autoklavering, desinfektion behandlas som konventionellt, brännbart avfall. Om desificering skett kemiskt ska avfallet hanteras som kemikalieavfall. Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Telefoner

hanteras som elektronikavfall och lämnas i miljörum. När en telefon ska slängas som elavfall så är det informationsägarens skyldighet att radera information eller destruera datorn/telefonens hårddisk så att informationen inte blir tillgänglig för obehöriga.

Tonerkassetter

från skrivare återvinner du genom att beställa en returkartong från Wisum. Kartongen heter "Atea miljöstation returkartong för förbrukade lasertoner och bläckpatroner" och kan beställas i 2-pack eller 6-pack. I kartongen kan du lägga alla sorters toner. Sedan meddelar du speditören (telefonnumret står på kartongen) som kostnadsfritt hämtar upp kartongen och fraktar den till återvinning. Här beställer du kartongen: https://www.wisum.its.umu.se/RDS

Verksamhetsavfall

Borttransport av verksamhetsavfall bekostas och beställs av institutionen. Detsamma gäller fasta installationer och egentillverkad apparatur. Apparatur som är alltför skrymmande för att lagras i elektronikburen ska verksamheten också ombesörja borttransport av.

Det finns ett generellt förbud mot transport av farligt avfall. Det innebär att alla som transporterar farligt avfall behöver tillstånd för detta. Det ställs även krav på att avsändaren av farligt avfall ska upprätta ett transportdokument för varje transport av farligt avfall.

En del farligt avfall klassas också som farligt gods. För att få transportera farligt gods finns särskilda bestämmer. Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har sammanställt information om farligt gods vid väg och järnvägstransporter.

Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Var lämnar jag mitt avfall?

Utrymmen för källsortering av förpackningar anordnas i personalrum eller liknande. Om din arbetsplats saknar utrymmen för källsortering kan du kontakta inredningsplaneraren på Lokalförsörjningsenheten för tips och idéer.

I miljörummet lämnar du grövre avfall som kartonger/wellpapp, glödlampor, lysrör, telefoner och liknande. Du kan även lämna övrigt återvinningsbart avfall som till exempel större batterier, kartonger och glasflaskor till husservice i varje hus. Miljörum finns i Norra beteendevetarhuset, Lärarutbildningshuset, Vårdvetarhuset, Naturvetarhuset, KBC-huset och Biologihuset samt på Konstnärligt campus och hos Umeå Marina Forskningscentrum i Norrbyn. Miljörum finns även i Region Västerbottens byggnader där Umeå universitet har verksamhet. Fråga en medarbetare på Universitetsservice om du inte hittar till miljörummet.

I Säkerhetshuset lämnar du kemikalieavfall, i huvudsak avfall från laborativ verksamhet. Säkerhetshuset ligger vid universitetets östra ände mellan kemi- och fysikhusen och är öppet på fredagar kl. 08.00-10.00. Det går även att lämna kemikalieavfall i miljörum i byggnad 6 för de Umeå universitets verksamheter som finns i Region Västerbottens byggnader.

Vad får man hälla i avloppet? Nästan alla kemikalier som universitetet använder ska tas om hand som kemiskt avfall. Detta regleras i EU:s ramdirektiv för avfall (2008/98/EG) och av VA-verkens Allmänna bestämmelser. Därtill finns en rekommendation från Vakin om utsläppen av CMR-ämnen bör vara noll. Att späda ett kemiskt avfall och hälla ut i avloppet är inte tillåtet. Läs mer om hur olika kemiska produkter ska tas om hand.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2021-10-11