Sortering av avfall

Som anställd vid universitetet har du ansvar för att sortera ditt avfall på rätt sätt. Här hittar du instruktioner för hur du ska sortera, samt på vilka platser du kan lämna dina olika typer av avfall.

Symboler på de olika facken på källsorteringskärlen.

Foto:

Vad kan jag källsortera var? 

På allmänna ytor 

På allmänna ytor finns sortering för pappersförpackningar, pant, plastförpackningar och restavfall. Under 2024 kommer det att finnas möjlighet att sortera matavfall på vissa allmänna ytor. 

På kontor

På kontor ska du kunna källsortera papper, plastförpackningar och restavfall.

I pentryn 

I pentryn kommer det 2024 att införas sorteringskärl för matavfall, metallförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och restavfall. 

I miljörum

I miljörummen kan du till exempel lämna glas, batterier, glödlampor, lysrör och elektronikskrot. Fråga en servicemedarbetare om du inte hittar till miljörummet.

Vad kan jag slänga i de olika fraktionerna? 

Matavfall 

Släng gärna: rester av mat, skal, tepåsar, hushållspapper, kaffesump och kaffefilter.

Observera att blött avfall behöver "rinna av" innan det läggs i brun påse. Detta är särskilt viktigt om man har stora mängder kaffesump eller annat blött avfall.   

Släng inte: plast, metall, klisterlappar på frukt, snus.

Metallförpackningar 

Släng gärna: konservburkar, aluminiumfolie, metalltuber, kapsyler samt lock av metall.

Pant

Släng gärna: flaskor och burkar med pant.
Släng inte: förpackningar utan pant.

Pappersförpackningar 

Släng gärna: kartonger, papperskassar, pappersmuggar och wellpapp.

Släng inte: pärmar eller kuvert.

Plastförpackningar

Släng gärna: matförpackningar i plast, plastflaskor, plastpåsar, plastbärkassar och plastfolie.

Restavfall 

Släng gärna: kuvert, post it-lappar, snus och tuggummi. 
Släng inte: sådant som kan källsorteras eller ska lämnas in för omhändertagande.

Papper (grön tunna)

Släng gärna: skrivarpapper, broschyrer och tidningar.
Släng inte: pärmar, kuvert, post it-lappar eller förpackningar i kartong.

Material som inte kan lämnas i källsorteringskärl eller miljörum

Datorutrustning eller mobiltelefon

Uttjänta datorer, skärmar, tangentbord och annat som hör ihop med datorn hanteras som elektronikavfall. Detsamma gäller uttjänta mobiltelefoner. Datorer och mobiltelefoner ska tömmas på information och lämnas till it-ansvarig på enheten eller ITS.

Möbler och inredning

Har ni möbler som ska avyttras, kontakta Krister Fredriksson, flyttsamordnare vid Lokalförsörjningsenheten på 070-333 10 08.

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara kemiska produkter, smittförande avfall, smittförande stickande eller skärande, cytostatikaavfall, läkemedel, radioaktivt avfall, GMM, biologiskt avfall med mera. För hantering av farligt avfall gäller särskilda rutiner. Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Tonerkassetter

Tonerkasetter från skrivare återvinner du genom att beställa en returkartong från Wisum. Kartongen heter "Atea miljöstation returkartong för förbrukade lasertoner och bläckpatroner" och kan beställas i 2-pack eller 6-pack. I kartongen kan du lägga alla sorters toner. Sedan meddelar du speditören (telefonnumret står på kartongen) som kostnadsfritt hämtar upp kartongen och fraktar den till återvinning. Här beställer du kartongen: https://www.wisum.its.umu.se/RDS

Vanliga frågor och svar om källsortering?

Vilka material kan källsorteras?

Nästan allt kan källsorteras. På universitet ska förpackningar av kartong, glas, metall och plast sorteras liksom pant, papper och matavfall. Även elektronikskrot, batterier, ljuskällor och verksamhetsspecifikt avfall från till exempel laboratorium ska sorteras i enlighet med universitetets rutiner. Överblivna möbler och inventarier lämnas i första hand till vårt interna möbelförråd. Tonerkasetter hanteras i egen ordning då de tas tillbaka av leverantör.

Varför är källsortering viktigt?

Källsortering är viktigt eftersom det hjälper till att minska mängden avfall som hamnar på deponi eller förbränning. Genom att separera och återvinna material kan vi skapa cirkulära flöden och spara naturresurser då en stor del av avfallet kan bli nya resurser. Vi minskar även energianvändningen och miljöpåverkan genom källsortering.

Vad behöver vi göra för att börja sortera matavfall? 

Om din enhet har plats i redan befintligt källsorteringsskåp eller i lämpliga utdragslådor i pentry så kan ni välja att sortera matavfall från 1 januari 2024. I miljörummen kommer bruna matavfallspåsar och samma typ av behållare som hushåll har att finnas och kan hämtas från vecka 51. För pentryn där ingen given plats redan finns kommer källsorteringskärl att installeras husvis under 2024.

Om en enhet har stora mängder matavfall eller kaffesump så kommer större matavfallspåsar att behövas. Kontakta i sådana fall Infocenter för vidare hantering.    

Vad händer med det återvunna materialet?

Det insamlade återvinningsmaterialet transporteras till återvinningsanläggningar där det behandlas och omvandlas till nya produkter. Detta kan inkludera processer som smältning, krossning och omvandling av materialen till råvaror för tillverkning. Restavfallet liksom merparten av det farliga avfallet förbränns och genererar energi. Möbler och inventarier cirkuleras i första hand internt inom universitetet.

Vad händer med återvunnet matavfall?

Matavfallet töms i ett eget fack i sopbilen. Matavfallet mellanlagras och körs sedan till biogasanläggningen i Skellefteå. Där rötas matavfallet och blir till biogas, ett av världens renaste drivmedel.

Vad händer om jag inte källsorterar?

Att inte källsortera kan leda till ökad miljöpåverkan och ökad resursanvändning. Dessutom kan det förhindra möjligheten att återvinna värdefulla resurser och minska mängden avfall som hamnar i förbränningsanläggningar.

Finns det ekonomiska fördelar med källsortering?

Ja, källsortering kan bidra till att minska avfallshanteringskostnaderna och skapa ekonomiska fördelar genom återvinning av material. Dessutom kan det öka efterfrågan på återvunna produkter och skapa arbetstillfällen inom återvinningsindustrin.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Relaterad information

Frida Fjellström
2023-12-08