Yttrande: Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige

22 december 2015

Umeå universitet har lämnat ett remissvar till Utbildningsdepartementet med anledning av Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – Fokus. Umeå universitet avstyrker förslaget på grund av en rad principiella och praktiska problem med modellen, och föreslår en alternativ ansats.

Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag utformat och föreslagit en resursfördelningsmodell baserad på kollegial granskning av forskningens kvalitet och genomslag.

Umeå universitet avstyrker förslaget av bland annat följande skäl:

  • Systemet är alldeles för kostsamt och arbetskrävande
  • Kollegial bedömning är inte lämpad att översättas i siffror och sammanvägas i en resurstilldelningsmodell
  • Koppling till resurstilldelning sätter fokus på modellen snarare än kvalitetsutveckling
  • Förslaget riskerar att verka likriktande snarare än att främja profilering mellan landets lärosäten

Som alternativ ansats för utvärdering av forskningen föreslår Umeå universitet att Sverige bör inspireras av den nederländska modellen, som inte syftar till att omfördela resurser utan till att stärka forskningens kvalitet och tydligt bygger på lärosätets egna ansvar när det gäller utvärdering.

Vetenskapsrådets förslag i korthet:

  • All forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor utvärderas vart sjätte år (inledningsvis med tätare intervall), utifrån komponenterna vetenskaplig/ konstnärlig kvalitet (70 % av bedömningen), kvalitetsutvecklande faktorer (15 %) och genomslag utanför akademin (15 %). Dessa föreslås bedömas enligt en femgradig skala.
  • Underlaget föreslås bestå av befintlig statistik, egna beskrivningar från lärosätena, bibliometriskt underlag inom relevanta ämnen samt läsning av vetenskaplig produktion som nominerats av lärosätena.
  • En utvärderingsomgång beräknas kosta 170 miljoner kronor och innebära medverkan av närmare 900 experter.
  • Resurstilldelningen föreslås ske utifrån en algoritm där experternas betyg vägs med ett så kallat kombinerat volymmått baserat på lärosätets andel av det totala basanslaget i kombination med respektive forskningsområdes andel av lärosätets forskande personal. Det högsta respektive lägsta betygsstegen förstärks något.
  • Fördelningen föreslås påverka 20 % av basanslaget.

Läs mer: Vetenskapsrådets rapport Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – Fokus
Läs mer: Universitetets yttrande

För mer information, kontakta

Anders Steinwall, utredare på planeringsenheten
tel: 090-786 69 49

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.