Så kan vi fånga digitaliseringens möjligheter

10 mars 2022

Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna för utveckling och förnyelse i dagens samhälle. Inte minst gäller det inom högre utbildning och forskning. Umeå universitet inleder nu ett strategiskt arbete för att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Utbildningen kan med digitala inslag rätt använda förnyas och göras mer tillgänglig. Pandemins nya förutsättningar har accelererat utvecklingen. Parallellt förefaller studenters förväntningar på hur högre utbildning bedrivs delvis ha förändrats. I detta sammanhang är det dock viktigt att värna ett kvalitetsperspektiv, och inte okritiskt anamma det nya.

Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

På samma sätt förändras forskningslandskapet med digitaliseringen. Med ny teknik följer nya typer av data, nya sätt att samla in och dela data liksom nya, mer kraftfulla metoder för att bearbeta data. Några av dessa frågor adresseras i det forskningsdatahanteringsprojekt som universitetet sjösatt i början av 2022 som en del av universitetsstyrelsens 315 mkr-satsning för att stärka forskning och utbildning.

Digitaliseringsområdet är också föremål för stora forskningssatsningar. Centrum för transdisciplinär AI är ett aktuellt och viktigt initiativ vid Umeå universitet. Det syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens, dess tillämpningar och konsekvenser, samt skapa en stark internationell forskningsprofil för Umeå universitetet inom detta område som använder universitetets bredd och möjligheter till tvärvetenskaplighet.

Även universitetsadministrationens effektivitet och kvalitet kan förbättras med hjälp av digitala verktyg och automatisering, varigenom resurser ska kunna frigöras för att skapa mervärden inom forskning och utbildning.

Samtidigt ska inte hindren för en ansvarsfull digitalisering underskattas. Det gäller inte minst legala och IT-säkerhetsmässiga utmaningar.

För att driva på och samordna universitetets digitaliseringsarbete beslutade rektor i december 2021 att inrätta ett strategiskt råd för digitalisering. I rådet ingår företrädare för universitetets samtliga fakulteter. En första viktig uppgift för rådet är att ta fram och förankra en målbild och strategi för digitalisering vid Umeå universitet.

Som ett led i mål- och strategiarbetet har rådet bjudit in företrädare från bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan och Universitetet i Tromsö till ett öppet möte i april. Detta för att utbyta tankar och erfarenheter om hur ett strategiskt och systematiskt arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter bäst organiseras.

I korthet handlar det om att skapa bästa möjliga förutsättningar och stöd för universitetets olika verksamheter som vill dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Redaktör: Hans Wiklund

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.