Universitetet bidrar med viktiga perspektiv

1 december 2023

I slutet av denna vecka avslutas första året med konferens- och evenemangsserien Perspectives. Det är en för året ny och årligt återkommande serie som utforskar olika aktuella ämnen. I år har temat varit "samhällsomvandling i norr". Den avslutande konferensen samlar ungefär 150 personer från akademi, näringsliv, förvaltning och civilsamhället. Tillsammans diskuterar vi några av de utmaningarna kopplade till den pågående industrialiseringen och inte minst också akademins roll i att bemöta dessa.

Idén med en konferens- och evenemangsserie kan spåras tillbaka till olika rötter. Principiellt ska campus vara en plats där man möts och där vetenskaperna står i centrum. Denna insikt har varit särskilt stark efter pandemin som innebar att just de fysiska mötesplatserna försvann. Perspectives har därför setts som en möjlighet att bidra till det akademiska offentliga samtalet på universitetet. I detta sammanhang har det varit särskilt angeläget att arrangera mångvetenskapliga evenemang som dels nyttjar den bredd som faktiskt finns på lärosätet, dels också visar att man kan se utmaningar från olika perspektiv och på så vis motverkar förenklade föreställningar av vetenskaplig kunskap.

Med Perspectives ville vi vid Umeå universitet också bjuda in företrädare för olika samhällsintressen att delta i debatten. På många håll i världen har vetenskapen ingen självklar och oberoende roll i samhället. Även i Sverige finns det bland vissa aktörer en funktionalistisk syn på universitet som leverantör av utbildad arbetskraft. Att bjuda in till samtal och debatt på universitetet är också ett steg att motverka denna typ av tendenser. Det ligger dessutom i linje med en strävan efter öppen vetenskap och allmänhetens delaktighet.

Ett annat skäl för att genomföra Perspectives är naturligtvis också att sprida den kunskap som universitetets forskare producerar. Som lärosäte i norr är det inte alltid enkelt att få uppmärksamhet för den expertis som återfinns och byggs upp på universitetet. Att betona ett tema under ett år har varit ett sätt att etablera bilden av ett universitet som är kunnigt och engagerat i frågor som rör samhällsomvandling i norr, och att se till att forskare får en plats att kunna förmedla sin kunskap vidare. Det stora anlaget från Riksbankens jubileumsfond som Rikard Eriksson, institutionen för geografi, har erhållit i början av året har i detta sammanhang varit en tacksam utgångspunkt och i synnerhet Rikard själv har blivit en efterfrågad talare på olika konferenser även bortom Perspectives.

Har då Perspectives i övrigt fungerat så som det var tänkt? Det är naturligtvis mycket svårt att svara på denna fråga. Det kan dock konstateras att vi lyckades organisera ett antal mycket uppskattade seminarier, på plats och i cyberrymden, och poddinspelningar. Det är också roligt att universitetet lycktats nå ut med konferensserien utanför universitetet och lockat många deltagare från näringsliv och samhälle. Det ger mersmak och visar på vikten av att universitetet tar plats och ger perspektiv. Samtidigt skulle hoppas jag se fler medarbetare och studenter som ska hitta vägen till våra egna arrangemang. Hur vi kan bli bättre på det här får framtiden utvisa.

Redaktör: Dieter Müller

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.