Vad innebär AI-verktyg för utbildning?

9 juni 2023

AI tar plats i samhället på bred front. Chattverktyget ChatGPT har fått stor medial uppmärksamhet och frågor kopplade till utvecklingen diskuteras löpande inom såväl högre utbildning som samhället i stort. Var går gränsen för fusk, vilka riktlinjer finns och hur jobbar vi med frågan?

ChatGPT är ett kompetent AI-verktyg som på kommando kan sätta samman text med välformulerade resonemang och generera svar på frågor. De möjligheter och utmaningar som ChatGPT och liknande AI-verktyg innebär väcker helt klart nya frågor och idéer, ur både ett lärosätes- och studentperspektiv. Inom universitetet förs löpande samtal med utbildningsansvariga inom våra fakulteter, institutioner, studentkårer och med Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) för att följa frågor såväl nationellt som internationellt gällande verktyget.

Cathrine Norberg, vicerektor vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

En fråga som har fått ökad aktualitet är examinationer som inte är övervakade, exempelvis hemtentamen. Genom fakultetsdialoger och samtal med institutioner och enskilda lärare vet jag att det finns en oro över att inte kunna säkerställa att studenterna själva har kommit fram till och skrivit sina svar själva inom ramen för en inlämningsuppgift. Detta är mer utmanande inom vissa utbildningsområden än andra. Verksamhetens behov av stöd och guidning är därför förståeligt. Jag tror dock att AI-verktyg, liksom all annan ny teknik, är något som vi får förhålla oss till, hantera, lära oss av och problematisera såväl mellan varandra som med våra studenter. ChatGPT är en del av samhället och kan också rätt använt nyttjas för att stärka studenters lärande.

Vi vet också att ChatGPT och liknande verktyg inte alltid är tillförlitliga, utan de är avancerade verktyg som baserar sina svar och texter på stora datamängder som de kontinuerligt lär sig av. Den mänskliga förståelsen för referenshantering och källkritik blir därför mer aktuell än någonsin. Fusk i samband med examination är ett regelbrott som tyvärr förekommer och som vi alltid arbetar med att stävja. Universitetet har i dagsläget inte arbetat fram någon ny policy gällande fusk med hjälp av AI, utan det är våra redan väl utarbetade regler och rutiner för att motverka fusk och plagiat som gäller. Som lärosäte är det viktigt att vi ger studenterna tydliga instruktioner vid all form av examination och jag vet att lärare för en kontinuerlig dialog med studenterna om vad som är tillåtet och otillåtet vid examinerande moment.

Det finns i dagsläget ingen upphandlad digital lösning som kan kontrollera om en text är genererad av AI eller inte. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett digitalt system för att upptäcka fusk med hjälp av AI inte är lösningen, utan vi behöver ha en examinationsstrategi som säkerställer en rättsäker och hög kvalitet i examinationspraktiken. Det är också viktigt att komma ihåg att en klar majoritet av våra studenter vill lära sig och utvecklas och det är få som väljer att fuska sig till ett godkänt resultat.

Efter diskussioner i det strategiska rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (USR) med anledning av ChatGPT, och den oro som uppstått i samband med verktygets möjligheter, beslutades vid rådets senaste möte att tillsätta en arbetsgrupp som ska hantera frågan om examination och AI. Arbetsgruppen fick i uppdrag att diskutera och problematisera frågan och ge förslag på examinationsupplägg, som motverkar fusk och samtidigt är meningsfulla i relation till studenternas lärande och utveckling av kunskaper, inte minst i förmågan till kritiskt och kreativt akademiskt skrivande. Gruppen kommer bland annat att se över riktlinjer och föreskrifter i ljuset av de nya omständigheter som AI-tekniken innebär.

För mig är det naturligt att vi inom universitetet är öppna för att använda ny teknik och förhåller oss till utveckling på ett lärande sätt, där vi rustar studenterna utifrån olika yrkesområdens kompetenskrav. Samtidigt behöver vi vara ödmjuka inför att AI-verktyg är ett relativt nytt och outforskat område, där jag tror att många med mig även funderar över etiska aspekter kring den data som verktyget använder. Det finns exempel när användning av AI har fått mycket negativa konsekvenser, exempelvis när det har använts som ett hjälpmedel vid rekrytering.

Universitetet behöver med andra ord hålla frågan om AI och examination levande tillsammans med andra aktörer inom högre utbildning, både nationellt och internationellt. Det pågår både forskning och utveckling inom området och vi bör följa denna utveckling och anpassa oss efter vad som framkommer samt den beprövade erfarenhetens kunskap som vi tillsammans skapar. Det är givetvis viktigt att även lagstiftning och regleringar ses över löpande för att följa och delvis styra utvecklingen i en ansvarsfull riktning.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.