En forskarutbildning att rekommendera – men fler har utsatts för kränkningar

30 maj 2017

De färdiga doktorander som fyllt i Umeå universitets avgångsenkät under 2016 är övervägande nöjda med sin forskarutbildning. Men 20 procent uppger att man utsatts för kränkande särbehandling och trakasserier. 

Alla doktorander vid Umeå universitet får en avgångsenkät att fylla i innan de disputerar. Enkäten innehåller frågor om hur de upplevt doktorandtiden och forskarutbildningens kvalitet, men också om förväntningar på framtiden efter disputationen.

Nu är resultatet för 2016 års avgångsenkät sammanställt och klart. Till att börja med har svarsfrekvensen sjunkit märkbart jämfört med tidigare år, från närmare 80 procent till 66 procent. Av 122 doktorander som besvarade enkäten hade 100 sin grundexamen från ett svenskt lärosäte, 22 från ett utländskt.

En majoritet, 76 procent, instämde i påståendet att man rekommenderar forskarutbildning vid Umeå universitet till andra. När det gäller den vetenskapliga miljön är bilden övervägande positiv och på det stora hela jämförbar med tidigare års avgångsenkät. 73 procent av doktoranderna instämde eller instämde helt i att utbildningen gett relevanta kunskaper för en fortsatt karriär. 61 procent instämde eller instämde helt i att kraven under studierna var rimliga.

74 procent ansåg att handledningen hade varit tillfredsställande. 20 procent av de svarande uppgav att de hade bytt handledare under studietiden, vilket är betydligt fler än 2015. Orsaker till byte av handledare kunde vara att handledningen inte var relevant eller inte gavs i tillräckligt stor utsträckning. I andra fall rörde det sig om att handledaren bytt befattning eller att doktoranden bytt forskargrupp.

61 procent av de svarande upplevde arbets- och studiemiljön som god. Jämfört med 2015 har den siffran minskat med 8 procentenheter. En arbetsmiljöfråga som manar till särskilda åtgärder är den som handlar om kränkande särbehandling och trakasserier. 20 procent av de svarande har upplevt sådant under doktorandtiden, vilket är en ökning gentemot föregående år.

Dock har inga anmälningar om kränkningar gjorts av doktorander som fyllt i enkäten, vilket är ett problem om man ska få grepp om problemet. "Det är angeläget att doktorander görs medvetna om att det ska anmälas och att man får stöd och vägledning genom universitetets handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar" konstateras det i rapporten om avgångsenkäten som tagits fram av Planeringsenheten.

I universitetets övergripande handlingsplan för arbetsmiljöarbetet finns doktoranderna och deras arbetsmiljö som ett av fyra prioriterade områden. En förstudie har satts igång som ska kartlägga förutsättningarna för ett utvecklingsprogram inriktat mot doktoranders arbetsmiljö – bland annat med fokus på frågor om kränkningar och trakasserier.

Länk: Hela rapporten om Avgångsenkäten 2016 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.