Stöder förslag om fristående oredlighetsnämnd

31 augusti 2017

I sitt remissvar till utbildningsdepartementet lyfter Umeå universitet fram vikten av en vid och gemensam definition av begreppet oredlighet i forskning. Förslaget från regeringens utredare om en ny myndighet för granskning ses med positiva ögon.

Umeå universitet har av Utbildningsdepartementet ombetts yttra sig om den statliga utredningen "Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10).

Centralt i förslaget från regeringens särskilda utredare Margaretha Fahlgren är inrättandet av en ny instans för utredning av oredlighet i forskning kallad Oredlighetsnämnden. Nämnden föreslås bli en ny myndighet helt fristående från de universitet, högskolor och forskningsinstitut där forskning bedrivs.

– Överlag ställer sig Umeå universitet positivt till utredningen och de åtgärder som föreslås. En speciell nämnd med hög kompetens för att utreda oredlighet i forskning skulle ge högre kvalitet i utredningarna och öka trovärdigheten för svensk forskning säger Chatarina Larson, universitetsjurist vid Umeå universitet.

Däremot pekar hon på problem i hur utredningen definierar vad som menas med oredlighet i forskning.

– Det blir en alltför snäv definition där man säger att det bara är de solklara fallen av oredlighet i forskning som ska prövas av den nya myndigheten, menar Chatarina Larson, universitetsjurist vid Umeå universitet.

Umeå universitets linje är att en snäv definition av oredlighet i forskning riskerar att gå stick i stäv med själva grundtanken med en oberoende Oredlighetsnämnd, i och med att fallen med mer komplicerade och oklara omständigheter skulle komma att landa hos de enskilda forskningshuvudmännen – trots att behovet av oberoende granskning blir som allra störst i den typen av fall.

Några andra detaljer som Umeå universitet höjer invändningar mot är förslaget om en tioårig preskriptionstid för oredlighet och tanken om att endast disputerade forskare ska kunna utredas av Oredlighetsnämnden. Slutligen föreslås i Umeå universitets yttrande att Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skulle få uppdraget att driva förebyggande långsiktigt arbete med att främja att god forskningssed upprätthålls i hela landet på ett konsekvent sätt.

Yttrandet från Umeå universitet har fastställs av rektor Hans Adolfsson efter en internremiss där bland annat fakultetsledningar har haft möjlighet att lämna synpunkter. 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.