Granskningar visar att rutiner för attest och beslut bör ses över

4 oktober 2018

Internrevisionen har granskat två institutioner under 2018 på uppdrag av Universitetsstyrelsen. Institutionerna följer i huvudsak universitetsgemensamma regler och rutiner, men bör se över attestrutiner, rutinen för beslutsfattande och hantering av delegationsordningar.

Universitetsstyrelsen har gett i uppdrag till internrevisionen att genomföra löpande institutions- och enhetsgranskningar. I år granskades två institutioner – Institutionen för integrativ medicinsk biologi och Institutionen för fysiologisk botanik – och båda följer i huvudsak universitetsgemensamma regler och rutiner inom de områden som granskningen omfattat.

Dock framkom att enheternas attestrutiner bör ses över. Till exempel ska överordnad chef attestera underställds chefs personliga kostnader, såsom kostnader för resor, representation och mobil. Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, vill säkerställa att regeln följs på hela universitetet.

– I höst vidtar vi därför åtgärder i syfte att säkerställa att den beslutade regeln att överordnad chef ska attestera underställds chefs egna kostnader i ekonomisystemet Raindance följs på hela universitetet, säger han.

I granskningen framkommer också att institutionerna har efterfrågat ett mer praktiskt inriktat stöd kring hur delegationsordningar ska vara utformade och vilka beslut som ska tas upp vid prefektens beslutsmöten. Internrevisionen rekommenderar därför att rutiner för beslutsfattande och hantering av delegationsordningar ska ingå i utbildningar för prefekter, ett förslag som universitetsledningen är positiv till.

– Tillsammans med fakulteter och institutioner kommer vi bland annat att utarbeta rutiner och stöd för vilka frågor som bör hanteras på prefekts beslutsmöte, och även stöd för hur delegationsordningen ska hanteras. Dessa rutiner kommer också att så småningom läggas till som en punkt i universitetets chefsutbildning, säger Per Ragnarsson.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.