Förslag på ny organisation för de konstnärliga verksamheterna

13 april 2018

Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och även Institutionen för estetiska ämnen knyts närmare varandra organisatoriskt för att stärka de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet. Det är huvudspåret i det förslag som utredaren, f.d. statssekreterare, Peter Honeth kommer att överlämna till rektor i slutet av april månad.

Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

Foto: Mikael Lundgren

Konstnärligt campus vid Umeå universitet består i dag av Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet, Humlab-X, Sliperiet samt en del av Universitetsbiblioteket. Det finns ingen gemensam organisation för verksamheterna, som lyder under olika fakulteter eller i vissa fall direkt under rektor.

Peter Honeth, tidigare statssekreterare vid utbildningsdepartementet, har fått i uppdrag att föreslå en ändamålsenlig organisation, och har i veckan presenterat sina preliminära förslag för berörda verksamhetsledningar, fackföreningar och studentorganisationer.

– Jag har haft flera träffar med berörda under utredningens gång, och även vid denna sista avstämning fick jag bra synpunkter som jag tar till mig inför färdigställandet av rapporten. Jag upplever att alla har en positiv inställning och en vilja att utveckla den konstnärliga profilen vid Umeå universitet, säger Peter Honeth.

I presentationen konstaterades bland annat att det finns goda möjligheter till samordning och en tydlig nationell profil som kan utnyttjas bättre. Vissa verksamheter vid Konstnärligt campus är mycket framgångsrika, medan andra har stora utmaningar. I dag är synligheten och samverkan med universitetet i övrigt begränsad, det konstnärliga områdets särart beaktas inte alltid och omfattningen av forskning och forskarutbildning är liten. De olika verksamheterna är administrativt sårbara, och lokalanvändningen är till vissa delar inte rationell.

För att nå en ökad samverkan mellan verksamheterna och en tydligare profil för det konstnärliga området menar Peter Honeth att de tre högskolorna, Bildmuseet och Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen bör samlas inom den Humanistiska fakulteten, med en särskild styrgrupp ledd av en vicedekan för de konstnärliga verksamheterna.

Förutom att knyta verksamheterna närmare varandra organisatoriskt föreslås i utredningen att universitetet centralt avsätter särskilda medel för att utveckla konstnärlig forskning och forskarutbildning.

För Sliperiet och Universitetsbibliotekets verksamhet på Konstnärligt campus föreslås ingen organisationsförändring, medan Humlab-X föreslås läggas ner. Konsthögskolan som är universitetets minsta institution och som därmed har tampats med vissa problem behöver enligt Peter Honeth tydliggöra sin inriktning och profil.

Peter Honeth arbetar vidare utifrån de synpunkter som inkommit vid presentationen och ska överlämna sin rapport till rektor i slutet av april. Förslaget kommer därefter att beredas vidare inom universitetet, i dialog med berörda verksamheter, med sikte på att styrelsen vid Umeå universitet ska kunna fatta beslut under hösten 2018.

– De konstnärliga verksamheterna är viktiga för Umeå universitet. Jag ser fram emot Peter Honeths rapport och hoppas att vi i det fortsatta arbetet utifrån den ska kunna skapa bättre förutsättningar för dem att utveckla sin särart och få en tydligare profil och tyngd både nationellt och internationellt. Vi bör också kunna minska den administrativa sårbarheten och få en effektivare lokalanvändning, säger rektor Hans Adolfsson.

Huvuddragen i förslaget:

  • Designhögskolan, Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Institutionen för Estetiska ämnen och Bildmuseet samlas inom Humanistisk fakultet som egna institutioner, men med en gemensam styrgrupp och en vicedekan för området.
  • Verksamheterna vid nuvarande Sliperiet stannar kvar centralt under universitetsledningen
  • Humlab-X läggs ned som egen verksamhet (som är separerad från Humlab vid huvudcampus) och lokalerna förs till Sliperiet eller Universitetsbiblioteket vid Konstnärligt campus
  • Universitetsbiblioteket vid Konstnärligt campus stannar kvar hos Universitetsbiblioteket
  • Forskning och forskarutbildning vid Konstnärligt campus utvecklas gemensamt
  • Konstnärlig forskarutbildning utvecklas med ambition att erhålla examensrätt för konstnärlig forskarutbildning
  • Särskilda universitetsmedel avsätts för att utveckla konstnärlig forskarutbildning

Läs utredningen: En konstnärlig profil för universitetetFör mer information, kontakta:


Daniel Andersson, 

Bitr. enhetschef, akademisekreterare, 
Planeringsenheten
daniel.l.andersson@umu.se

073-672 99 11

Text: Mattias Mitz

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.