Fokus på vissa förbättringsområden efter årets medarbetarundersökning

19 juni 2018

En första övergripande analys av de i huvudsak positiva resultaten från årets medarbetarunderökning är genomförd. Universitetsledningen har nu valt ut vissa prioriterade områden där det ska göras en fördjupad analys och extra insatser. Det handlar om återhämtning och arbetsbelastning, kränkningar och trakasserier och intern information.

 

Foto: Malin Grönborg

Resultaten från 2018 års medarbetarundersökning är mestadels positiva. Umeå universitet har exempelvis ökat sitt medarbetarindex från 66 (år 2014) till 69 (år 2018), och intar därmed en topplacering bland undersökta lärosäten.

Områden och frågor som har en positiv utveckling jämfört med tidigare undersökningar är ledarskap, utvecklingssamtal, arbetsklimat, stolthet att arbeta inom Umeå universitet, visioner och mål och frågor om likabehandling.

Lars Nordlander, personalchef vid Umeå universitet.

Foto: Ulrika Bergfors

– För att bibehålla trenden, och fortsätta förbättra resultaten framöver, är det viktigt att vi fortsätter utvecklas även på de områden som vi har framgång i, säger Lars Nordlander, personalchef.

Analysen visar också på flera områden som det finns anledning till att särskilt uppmärksamma, däribland arbetsbelastning, intern information och kommunikation, lektorers arbetssituation, arbetsmiljöarbetet, diskriminering och kränkande särbehandling, kunskap och kännedom om universitetets mål, vision och värdegrund samt feedback till och från chefer.

De områden som Universitetsledningen bedömer måste prioriteras och arbeta vidare med i en djupare analys är arbetsbelastning/återhämtning, intern information samt kränkningar och trakasserier. I det arbetet kommer även tas hänsyn till andra resultat och källor, som exempelvis sjukfrånvaro, där bland annat kvinnornas höga andel av sjukskrivningstalen för sjukskrivningar över 28 dagar uppmärksammas.

– Under hösten kommer vi att med bas i en fördjupad arbetsmiljöanalys konkretisera åtgärder och aktiviteter i en handlingsplan. Planen kommer sedan att samverkas med de fackliga organisationerna och vara en del i Umeå universitets strategiska arbetsmiljöplan, säger Lars Nordlander.

Områden som det finns anledning att särskilt uppmärksamma:

  • Arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid samt återhämtning: Flera frågor inom området visar på en betungande arbetsbelastning för en del anställda. Samtidigt ser vi att för många upplevs arbetsbelastningen som hanterbar.
  • Intern information och kommunikation: Ett område som ligger generellt lågt och som haft en klart negativ trend jämfört med föregående undersökning 2014. Framförallt gäller detta frågor om man som medarbetare vet vart man ska vända sig i olika frågor (hitta på intranät m.m.).
  • Lektorer är den yrkesgrupp som har lägst medarbetarindex: Enyrkesgrupp som visar lågt resultat på flera områden (framförallt arbetsbelastning, förutsättningar, återhämtning, balans). Det är även bland lektorer som vi har relativt många långtidssjukskrivningar.
  • Arbetsmiljöarbetet: Resultatet visar på låg delaktighet i arbetsmiljöarbetet och bristande kunskaper om vad man ska göra om det inträffar en krissituation, det senare ett område där det redan tidigare uppmärksammats att det finns ett förbättringsutrymme.
  • Diskriminering/ trakasserier/ kränkande särbehandling: Även om förbättringar syns inom detta område, så kvarstår det faktum att det finns medarbetare som anger att de utsatts för kränkningar på sin arbetsplats.
  • Mål/ delmål/ vision och värdegrund: Ett område som generellt visar svaga resultat. Ett arbete har påbörjats kring att konkretisera universitetets värdegrund, något som förhoppningsvis kan tydliggöra och förbättra flera av dessa frågor.
  • Ledarskap: Svaren visar att cheferna kan bli bättre på att ge feedback, men också att det omvända gäller; att många medarbetare kan bli bättre på att ge feedback till sin närmaste chef.

För mer information, kontakta:

Lars Mähler
Utvecklingskonsult vid Personalenheten
lars.mahler@umu.se

Lars Nordlander
Personalchef
lars.nordlander@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.