Utlysning av resurs för möjliggörande av sabbatical

9 september 2019

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och utbildning på forskarnivå.

Behöriga att söka är fakultetens professorer och lektorer som bedriver forskning. Ansökan sker i samråd med prefekten vid den sökandes institution. Anställningstiden i förhållande till längden på vistelsen kan variera, följande riktlinjer gäller:

• 3 års anställning ger rätt att söka 3 månaders sabbatical
• 5 års anställning ger rätt att söka 3-6 månaders sabbatical
• 10 års anställning ger rätt att söka 3-12 månaders sabbatical

En sabbatical-vistelse pågår företrädesvis sex sammanhängande månader och maximalt tolv månader. För att stimulera fler lektorer och professorer att åka på sabbatical öppnar nu forskningsstrategiska nämnden upp även för kortare vistelser än sex månader och möjliggör vistelser ned till 3 månader (minimum).

Forskningsstrategiska nämnden rekommenderar tilldelning enbart i de fall då det
1) finns en tydlig forskningsplan av god vetenskaplig kvalitet och
2) om det beskrivna projektet starkt gynnas av att den sökande vistas vid det aktuella lärosätet och
3) om det finns en beskrivning av hur fakultetens forskning och utbildning på forskarnivå gagnas av en sabbatical-vistelse.

Institutionen erhåller GU-resurs för motsvarande tid, d.v.s. för andelen grundutbildningsanslag i lärarlönemedlen för berörd lärare under sabbatical-perioden.

Ansökan ska innehålla följande:
1. Följebrev undertecknat av sökanden inkluderande
a) syftet med vistelsen
b) förväntad effekt av hur fakulteten gagnas av vistelsen
c) sökandens institutionstillhörighet och anställning
Ansökan ska tillstyrkas av prefekten.

2. Forskningsplan, inte överstigande 4 A4-sidor

3. Kort CV, inte överstigande en A4-sida

4. Publikationsförteckning med 10 utvalda publikationer, inte överstigande en A4-sida

5. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av forskningsplanen.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Ett undertecknat inskannat original ska skickas digitalt till FONs handläggare Cecilia Elofsson, cecilia.elofsson@umu.se.
Notera att ansökningar numera tas emot löpande till och med 31 december 2019.

Märk e-brevet i ärenderaden med Grundutbildningsresurs för möjliggörande av sabbaticals för forskning FS 2.1.6-1499-19.

Ansökningarna bereds av forskningsstrategiska nämnden och beslut fattas därefter av fakultetsnämnden.

Kontakta ordförande Anna Arnqvist, anna.arnqvist@umu.se, eller vice ordförande Peter Nordström, peter.nordstrom@umu.se, vid eventuella frågor.

 

Redaktör: Ola Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.