Tydligare besked om nationell satsning på högre utbildning

24 juni 2020

Riksdagen har tidigare beslutat om nya satsningar inom högre utbildning, mycket beroende på den rådande virusepidemin och läget på arbetsmarknaden. Nu är det klart om hur mycket resurser landets lärosäten får, och Umeå universitet tilldelas bland annat medel inom bristkompetenser, livslångt lärande och basår. Den exakta fördelningen inom universitet ska nu beredas och beslutas om till hösten.

I de ändringsbudgetar som riksdagen beslutat om under våren för år 2020 satsas en hel del extra resurser på universitets- och högskolesektorn. Regeringen har nu genom en regleringsbrevsändring beslutat om den specifika fördelningen av dessa resurser mellan lärosätena. Regeringen har också beslutat om en ändring av det generella regleringsbrevet för universitet och högskolor.

Vidareutbildning av obehöriga lärare
Umeå universitet tilldelas 282 000 kronor för validering inom VAL (vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen).

Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (Basår)
Umeå universitet tilldelas drygt 4,5 miljoner att använda för att finansiera behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (Basår). Rektor har tidigare beslutat att dessa tillkommande medel ska tilldelas Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för att utöka antal antagna studenter inom teknisk- naturvetenskapligt basår.

Bristkompetensutbildningar
Umeå universitet tilldelas drygt 11 miljoner inom satsningen. Medlen ska användas för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. I första hand ska medel användas för att öka antalet studenter inom programutbildningar riktade mot områden där det råder stor brist på arbetsmarknaden. I andra hand ska medel användas för att öka antalet studenter inom utbildningar som möjliggör omställning samt inom utbildningar där söktrycket är högt.

Universitetsledningen har uppdragit till Planeringsenheten att ta fram ett underlag med förslag på hur dessa medel ska fördelas inom lärosätet. Rektorsbeslut väntas tas den 8 september.

Distansundervisning
Umeå universitet tilldelas 1,1 miljoner inom satsningen. Syftet med satsningen är att stödja lärosätena i övergången till distansundervisning. Medlen ska användas till åtgärder som stärker lärosätenas kapacitet att bedriva utbildning i form av distansundervisning. Medlen kan exempelvis användas för investeringar i stärkt IT-infrastruktur eller IT-stöd till lärare och studerande eller pedagogiskt stöd till undervisande lärare i distansutbildning för att öka undervisningens kvalitet.

Öppen nätbaserad utbildning
Umeå universitet tilldelas 1,4 miljoner inom satsningen. Lärosäten kan i enlighet med högskoleförordningen anordna så kallade öppna nätbaserade utbildningar (MOOC) som är öppen för allmänheten utan förkunskapskrav. Medlen kan även användas för validering av öppen nätbaserad utbildning.

Validering inom kompletterande pedagogisk utbildning
Umeå universitet tilldelas nästan 1,2 miljoner inom satsningen. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer som redan har ämneskunskaper och som vill utbilda sig till ämneslärare. Medlen ska användas för att täcka kostnader vid validering av sökandes reella kompetens för behörighet till utbildning som ges enligt förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. Syftet med satsningen är att möjliggöra att fler blir behöriga att påbörja en KPU.

Livslångt lärande
Umeå universitet tilldelas drygt 7 miljoner inom satsningen. Medel som ska användas för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. I första hand ska medel användas för att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så sätt stärka det livslånga lärandet.

Korta kurser
Umeå universitet tilldelas 628 000 kronor inom satsningen. Medel som tilldelas de statliga universiteten och högskolorna ska användas för att erbjuda kurser för yrkesverksamma och för att ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Kurserna ska bland annat bygga vidare på det kursutbud som tidigare tagits fram inom ramen AI Competence for Sweden.

Fribeloppet inom studiemedelssystemet
Med anledning av att fribeloppet inom studiemedelssystemet tillfälligt slopas under 2020 ska universitet och högskolor särskilt uppmärksamma uppgiftsskyldigheten till Centrala studiestödsnämnden och förstärka sina rutiner för att på bästa sätt kunna fullgöra skyldigheten.

Återbetalning av avgift för högskoleprovet
De universitet och högskolor som skulle ha anordnat högskoleprovet våren 2020 ska återbetala delar av anmälningsavgiften till Universitets- och högskolerådet.

För mer information, kontakta:
Carl Larsson
Planeringsenheten

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.