Ny lagstiftning bakom revidering av handläggningsordning

24 november 2021

Sedan 1 januari 2020 finns en ny lagstiftning som handlar om ansvaret för god forskningssed och hur prövning av oredlighet i forskning ska hanteras. Rektor har beslutat om ny handläggningsordning om främjande av god forskningssed och hantering av misstanke om avvikelser från god forskningssed.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning trädde i kraft 1 januari 2020. Den nya handläggningsordningen ersätter regler från 2004.

Handläggningsordningen har både ett proaktivt fokus kring hur universitetet ska arbeta med att främja god forskningssed och som syfte att reglera hur ärenden som handlar om misstanke om oredlighet i forskning och avvikelse från god forskningssed ska hanteras på ett tydligt, enhetligt, rättssäkert och transparent sätt.

Handläggningsordning - främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.