Nordeas vetenskapliga pris 2021

2 februari 2021

Nordeas Norrlandsstiftelse delar årligen ut ett vetenskapligt pris till forskare vid Umeå universitet. Institutionerna inbjuds nu att senast den 29 mars inkomma med nomineringar.

Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom framförallt samhällsvetenskaplig, rättsvetenskapliga och datavetenskapliga forskningsområden. Priset kan även omfatta forskning inom medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med inriktning på livsvetenskap eller andra forskningsområden som kan vara aktuella om de bedöms ha relevans för bankverksamhet.

Pristagaren ska genom sin forskning nått erkännande samt ha stor utvecklingspotential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

Prissumman på 100 000 kronor utdelas vid en cermoni under hösten, då pristagaren ges möjlighet att hålla en föreläsning inom det område som prisbelönats. Om det är möjligt ska själva prissumman delas ut i samband med näringslivsgala eller liknande. Priset åtföljs av diplom försett med motivering för priset.

Universitetet ansvarar för att hantera ansökningar, göra ett kvalitetssäkrat urval samt föreslå stiftelsen pristagare. Pristagaren utses av en kommitté bestående av rektor, två fakultetsdekaner samt en representant för Nordeas Norrlandsstiftelse. Kommittén avgör själv på vilket sätt förslag till pristagare ska lämnas.

Kommitténs beslut ska vara enhälligt. I protokollet för sammanträdet anges endast den utvalde pristagaren och motiveringen för valet. Kan kommittén inte enas om pristagare eller kan inte förtjänt pristagare väljas äger stiftelsens styrelse att besluta i frågan. Kommittén ska fatta beslut om pristagare senast fyra månader innan utdelning ska äga rum.


Nomineringsförfarande

Förslag med motivering skickas per e-post av prefekt eller föreståndare till fakultetssamordnare asa.isaksson@umu.se senast den 29 mars.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.