Justering avseende forskningssatsning

27 juni 2022

Rektor beslutar att medlen avseende forskningssatsning på 135 mnkr avseende åren 2020–2024 enligt FS 1.3.2-2250-18 omfattas av principer för medelsanvändning och dispositionstid som framgår av Uppföljnings- och ekonomirutiner Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning (FS 1.1-368-21), samt att indrag beräknas utifrån de andelar som beslutats generellt för indrag av positivt resultat i Budget 2023–2025.

 

I april 2020 beslutade rektor om indrag av positivt resultat per 2019-12-31 samt en forskningssatsning tillsammans med fakulteterna för åren 2020 – 2024 (Dnr: FS 1.3.2-2250-18). Forskningssatsningen omfattar totalt 135 mnkr. Av beslutet framgår även principer för medelsanvändning samt dispositionstid (sid 3).

Den 21 april 2021 beslutade Universitetsstyrelsen att fastställa inriktning och omfattning för satsningen Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning. Satsningen omfattar totalt 315 mnkr för perioden från juli 2021 till och med dec 2025. I juni 2021 beslutade rektor om uppföljnings- och ekonomirutiner för dessa insatser, Uppföljnings- och ekonomirutiner Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning (Dnr: FS 1.1-368-21). Principerna för medelsanvändning samt dispositionstiden framgår på sidan 4 i de beslutade rutinerna. Principerna skiljer sig till viss del från de som beslutats när det gäller den tidigare nämnda forskningssatsningen på 135 mnkr.

Fakulteterna har återkopplat att det upplevs problematiskt att principer för medelsanvändning och dispositionstid skiljer sig åt för de två satsningarna, med anledning av att medlen i vissa fall finansierar liknande aktiviteter.

Principerna för ekonomirutiner för forskningssatsningen avseende de 135 mnkr föreslås därför i stället följa de som framgår av Uppföljnings- och ekonomirutiner Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning, samt enligt andelar för indrag av ej förbrukade medel som framgår av Budget 2023 - 2025. Principerna är enligt det följande.

Från och med 2022 och framåt återbetalas eventuella medel som inte har förbrukats, i respektive satsning, till central nivå för eventuell omfördelning. Beräkningen av indrag av ej förbrukade medel genomförs i tre steg. I ett första steg undersöks om indrag ska göras. I samband med ekonomisk avstämning genomförs en bedömning om projektets medelsförbrukning följer tidsplanen för att uppnå målet om att återställa myndighetskapitalet vid Umeå universitet. Bedömningen görs utifrån att hälften av förbrukningsnivån ska ha nyttjats.

Om du vill se beslutet i sin helhet vänd dig till Registrator Umeå universitet (registrator@umu.se) ange diarienummer FS 2022/1006

Redaktör: Sara Rambe

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.