Fakultetsledningens blogg: Planering för kommande år på agendan

7 februari 2023

"I slutet av januari genomförde fakultetsledningen tillsammans med fakultetssamordnaren Peter Lexelius ett internat i Stockholm, där diskussion om och planering för de kommande tre årens verksamhet stod i fokus". Läs första inlägget av dekan Christer Nordlund i fakultetsledningens nystartade blogg, som är tänkt att återkommande informera och kommentera verksamheten vid Humanistiska fakulteten.

Christer Nordlund

Foto: Per Melander

Fakultetens Verksamhetsplan för åren 2023–25, som fakultetsnämnden fastställde i höstas, är ett ramverk med ett flertal breda teman och aktiviteter. Där står i stora drag vad vi vill prioritera att arbeta med framöver.

Under internatet diskuterade vi bland annat vilka kollegiala organ som behöver involveras i respektive tema och även när under treårsperioden. Inte oväntat är det allra mesta ett långsiktigt arbete som behöver pågå löpande och på flera håll parallellt. Det är mycket som vi vill åstadkomma och det är inspirerande!

Vägledande för verksamhetsplanen är tre utgångspunkter som lyder som följer:

  1. Kopplingen mellan forskning och utbildning ska stärkas.
  2. Tillgängliga resurser ska nyttjas i så hög grad som möjligt.
  3. Verksamhetens förutsättningar och behov ska stå i centrum.

Dessa utgångspunkter kan möjligen förefalla självklara men de kräver eftertanke och engagemang.

Den första utgångspunkten är en gammal hjärtefråga som går tillbaka på Umeå universitets övergripande vision och ytterst handlar om att främja kärnverksamheternas kvalitet och sammanhållning.

Den andra hänger samman med att fakulteten, liksom universitetet i stort, helt enkelt behöver använda de medel som tilldelas och ständigt planera för hur det ska göras på bästa sätt.

Om ett för stort överskott skapas över tid kommer annars medel dras tillbaka, något vi i det längsta vill undvika. Viktigast av allt är emellertid att ett effektivt användande av våra resurser bidrar både till en bättre verksamhet och, förhoppningsvis, till en bättre arbetsmiljö.

Den tredje utgångspunkten handlar kort sagt om att genomförandet av fakultetens plan ska göras i dialog med våra kollegiala organ, men också att institutioner och enheter har stor rådighet att själva planera för och forma sina respektive verksamheter och målsättningar. Utgångspunkten kan ses som ett uttryck för en tillitsbaserade styrning.

Avslutningsvis vill jag passa på att nämna att ett av de nya teman som fakultetsledningen valt att prioritera under de kommande åren är att främja förståelsen bland medarbetarna för förutsättningarna för fakultetens ekonomi och ekonomiska prioriteringar.

Till detta hör även att förklara begrepp som är centrala men sällan självklara eller självförklarande. Vi tror att denna sak är viktig, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. Exakt hur det ska göras får vi återkomma till men förhoppningsvis kan bland annat denna blogg användas för att bidra till transparens, även på ekonomins område.

Christer Nordlund

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.