Små förändringar i budgetramar för 2024

23 augusti 2023

Budgetramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 56,7 miljoner kronor, och inom forskning och utbildning på forskarnivå med 43,7 miljoner kronor. Ökningarna beror på en betydligt högre indexuppräkning för 2024 än för tidigare år eftersom Sverige har en hög inflationsnivå.

Till grund för budget 2024 ligger de stabila resursfördelningsmodeller för 2023–2025 som ska ge verksamheten en ökad förutsägbarhet och bättre planeringshorisont , samt en indexuppräkning på 3,5 procent. Regeringen förväntas inte komma med några större förändringar för universitet och högskolor för 2024. Detta innebär att fakulteternas och Lärarhögskolans budgetramar för år 2024 justeras med index och att det endast är mindre budgetförändringar i övrigt jämfört med 2023.

Även fortsättningsvis gäller att Umeå universitet i så hög grad som möjligt ska använda tilldelade medel för att bedriva utbildning och forskning av god kvalitet.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inför kommande budgetperiod är frågan om genomförande av utbildningsuppdraget och diskussion om studentantalet och genomströmning en utmaning för Umeå universitet. Varken fakulteterna eller Lärarhögskolan ser att de kommer nå sin budgetram för år 2023 när det gäller intäkter av helårsstudenter och helårsprestationer. Prognosen för hela Umeå universitet år 2023 är ett underskott med -64 miljoner kronor i relation till takbeloppet.

Regeringens satsning på livslångt lärande fortsätter, främst med fokus på utbildningar som främjar klimatomställningen. Inför år 2024 har medelsfördelningen inom Umeå universitet setts över i samråd med Utbildningsstrategiska rådet. Jämfört med universitetsstyrelsens fastställda budget för 2023 har regeringen tillskjutit medel för decentraliserad vårdutbildning och medel till sjukhusfysikerutbildning.

För forskning och utbildning på forskarnivå

Utöver ordinarie forskningsanslag får Umeå universitet enligt budgetpropositionen för budgetåret 2023 anslag motsvarande 1,0 miljon kronor för forskningsanknytning av polisutbildningen. Universitetsstyrelsens satsning på forskning med Artificiell intelligens ökar enligt styrelsens fastställda plan med 1,0 miljon kronor år 2024 för universitetsgemensam del och 6 miljoner kronor för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. I övrigt tillförs Företagsforskarskolan 1 miljon kronor i anslag i syfte att återställa tidigare reducering av anslag.

För universitetsgemensamma satsningar

Inom budget för universitetsgemensamma funktioner finns några större satsningar på förstärkning av stöd till studenter med funktionsnedsättning, och en ny tjänst som student-ALV-samordnare (arbetsmiljö och lika villkor). En förstärkning ges även till Universitetsbiblioteket i syfte att bibehålla sin personalstyrka. Bildmuseet får ett ökat anslag på 2,8 miljoner kronor i syfte att skapa stabila ekonomiska förutsättningar.

I övrigt ligger Lönekostnadspåslaget (LKP) för 2024 på oförändrad nivå, och internhyran ökar med 3,5%.

Budget 2024, inkl ekonomisk plan 2025-2026

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.