Utlysning medel för pedagogisk sabbatical

6 december 2021

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet under 2022, med avsikt att främja utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Ansök senast 15 april.

Exempel på aktiviteter: Egen undervisning, auskultation eller att tillägna sig nya pedagogiska metoder/verktyg.

Behöriga att söka är fakultetens tillsvidareanställda lärare som har erfarenhet av kursansvar eller motsvarande pedagogiskt ansvar, samt har erfarenhet av pedagogisk utveckling. Ansökan sker i samråd med prefekten vid den sökandes institution.

  • Anställningstiden i förhållande till längden på vistelsen kan variera, följande riktlinjer gäller:
  • Minst 3 års anställning vid UmU (med minst 30% GU) ger rätt att söka 3 månaders sabbatical
  • Minst 5 års anställning vid UmU (med minst 30% GU) ger rätt att söka 3-6 månaders sabbatical

Utbildningsstrategiska nämnden rekommenderar tilldelning enbart i de fall då det finns en tydlig:

  • motivering för vistelse
  • en plan för vistelsen
  • en beskrivning av hur individen, programmet/kursen och fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå gagnas av en sabbatical-vistelse.

Institutionen erhåller GU-resurs för motsvarande tid, d.v.s. för andelen grundutbildningsanslag i lärarlönemedel för berörd lärare under sabbatical-perioden, samt medel för att täcka resekostnad för en resa ToR till det avsedda lärosätet.

Ansökan ska innehålla

1. Projektplan undertecknat av sökanden inkluderande
a. syftet med vistelsen
b. förväntad effekt av hur individen, programmet/kursen och fakulteten gagnas av vistelsen
c. sökandens institutionstillhörighet och anställning
2. Ansökan ska tillstyrkas av prefekt.
3. Kort CV, inte överstigande en A4-sida
4. Pedagogisk portfölj uppställd enligt universitetets regelverk
5. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av projektplanen.

Ansökan kan skrivas på engelska. Ett undertecknat original (alternativt underskrift med eduSign) ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se, märk e-post i ärenderaden med "Grundutbildningsresurs för möjliggörande av sabbaticals för pedagogisk utveckling". Sista ansökningsdag 15 april 2022.

Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast 2023-02-28.

Vidare förväntas sökanden presentera projektet på fakultetens pedagogiska dag.

Kontaktperson

Kontakta prodekan och UNs ordförande Kristina Lejon, kristina.lejon@umu.se vid eventuella frågor.

Redaktör: Lena Åminne