Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området

13 april 2021

Denna utlysning av medel för forskningstid är en del av Lärarhögskolans resursfördelningssystem inom utbildningsvetenskap.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och under senaste året från 28 maj 2020 fram till sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 % anställning vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med Umeå universitet.

Fördelningen av medel utgår från Lärarhögskolans principer för resursfördelning, dvs. de tre faktorerna publikationer, externa medel och forskningsplan. Sammanställningen av poäng för vetenskapliga publikationer utgår ifrån den sökandes egen rapportering i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA.

Utlysning av anslag

Lärarhögskolan avser att fördela:

  • Treåriga anslag om 1,2 mkr vardera
  • Tvååriga anslag om 600 tkr vardera. Endast nydisputerade kvalificerar sig för denna urvalsgrupp (max 3 år sedan doktorsexamen vid sista ansökningsdatum).

Därutöver tillkommer universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som fördelas till respektive fakultet i vanlig ordning.

Minst hälften av de treåriga anslagen ska gå till sökande som haft minst 15 procent grundutbildningsundervisning och/eller avlönat ledningsuppdrag (prefekt, studierektor, föreståndare, råd/kommitté eller motsvarande) inom lärarutbildning eller utbildningsvetenskap under åren 2018-2020. Även skolundervisning av lärare anställda inom skolväsendet (se nedan) kan inräknas här, eftersom LH vill stödja disputerade med anställning i skola.

Observera att:

  • Den som erhållit ett av Lärarhögskolan tidigare utlyst anslag för sökbar forskningstid med dispositionstid som inkluderar 2022 eller 2023 kan inte ansöka i denna utlysning.
  • Den som tidigare erhållit 2-årigt anslag kan endast ansöka om 3-årigt anslag.

Förbrukning av anslag

  • Sökande får ha en sammantagen universitetsfinansierad forskningstid om högst 65 procent, räknat per år och i relation till faktiskt arbetstid, under den period som anslaget får förbrukas. Den sökande kan ansöka om lägre belopp än de angivna maxbeloppen för anslagen.
  • Dispositionstid för 3-åriga anslag är 2022-2024. Högst 900 tkr kan förbrukas 2023-2024, varav högst 450 tkr 2024.
  • Dispositionstid för 2-åriga anslag är 2022-2023. Högst 350 tkr kan förbrukas 2023.
  • Medlen ska nyttjas av den sökande själv för egen forskningstid. Maximalt 10 procent kan användas för drift, resor, utrustning etc.
  • Om den som tilldelats medel tar ut lagstadgad ledighet som t ex föräldraledighet eller sjukskrivning under dispositionstiden förflyttas datum för sista förbrukning med motsvarande tid. Anslagstagare får ha en sammantagen internfinansierad (dvs. av någon enhet inom UmU) forskningstid om maximalt 65 procent under den tid som medlen ska förbrukas.

Tidplan

7 maj Deadline för anmälan om användaruppgifter
28 maj, kl 12.00 Deadline för ansökan och inrapportering till DiVA
11 juni Utskick av DiVA-utdrag till sökande
17 juni Alla eventuella korrigeringar i DiVA klara
28 augusti Extern granskning klar
21 oktober Beslut om fördelning i Lärarhögskolans styrelse

Ansökan

Ansökan görs i särskilt webbformulär.

1. Begär användaruppgifter till ansökningsformulär. Lämna namn och e-postadress på denna länk för att få personliga användaruppgifter och tillgång till webbansökan: https://bit.ly/3agpfsS

Obs! Du måste begära ut användaruppgifterna till ansökningsenkäten senast den 7 maj, dvs 3 veckor innan sista ansökningsdatum.

2. Lägg in dina publikationer i DiVA om du inte redan har gjort det och kontrollera att allt stämmer. (Läs mer i särskilt avsnitt nedan)

3. Fyll i webbansökan.
Du kan logga in och göra ändringar i webbformuläret ända fram till ansökningstidens slut, men du kan endast skicka in en ansökan. I ansökan fyller du i uppgifter om doktorsavhandling, populärvetenskapliga publikationer och erhållna externa forskningsmedel under perioden 1/1 2013-5/6 2021. Du ska även redogöra för andelen forskning i din tjänst de senaste fem åren, och andelen undervisning som utförts inom lärarutbildningens grundutbildning för de tre senaste åren. Dessa uppgifter måste förankras med prefekt eller motsvarande.

Obs! Kompetensutvecklingstid som beräknas på sökandes undervisningstid räknas inte som forskningstid.
Du ska även skriva en forskningsplan omfattande max 12 ooo tecken inklusive mellanslag + eventuell litteraturförteckning (max 3 000 tecken), som kopieras och klistras in i webbformuläret. Då webbformuläret inte klarar av att läsa in formaterad text ska forskningsplanen skrivas med enkelt typsnitt utan formateringar, tabeller, diagram och liknande samt med referenserna inom parenteser löpande i texten. Notera även att forskningsplanens relevans bedöms med utgångspunkt i Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap, se: http://bit.ly/2U197EC

Du som är nydisputerad (max 3 år sedan doktorsexamen) ska även göra ett kort tillägg till forskningsplanen där du redovisar hur forskningsprojektet ska utvidgas om du skulle erhålla ett treårigt anslag ur den ordinarie sökgruppen.

Nytt förtydligande för i år:
• Om två personer ansöker om medel för ett gemensamt projekt måste det klargöras vad respektive sökande ansvarar för samt hur projektet ska genomföras om bara den ene får medel.
• Om sökande har använt samma eller liknande projektplan i annan ansökan om externa medel, eller redan har externa medel för projektet, ska det anges i forskningsplanen vad som särskiljer dem eller vad det sökta projektet kommer att tillföra.

Sista ansökningsdag är 2021-05-28, kl 12.00

Inrapportering av publikationer i DiVA

Sammanställningen av poäng för vetenskapliga publikationer utgår ifrån din egen rapportering i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA.

Nivåbestämning av publikationer görs automatiskt utifrån den s.k. norska listan, så du behöver inte göra det själv. Systemet kommer också att fraktionera utifrån antalet författare vilket innebär att det är viktigt att samtliga författarnamn anges i DiVA, inklusive ditt eget. Eftersom olika publikationstyper viktas på olika sätt ska det tydligt framgå om det t ex är en konferenspublikation eller en vanlig artikel. Dina publikationer identifieras på basis av ditt unika Umu-ID varför det måste återfinnas i varje bibliografisk post i DiVA.

Korrekta och fullständiga bibliografiska uppgifter är förutsättning för att systemet ska kunna matcha publikationerna mot norska listan.
För mer information och instruktioner för hur du lägger in dina publikationer, se DiVA:s hemsida: http://bit.ly/1TwM8X7

För särskild beaktan

För sent inkommen ansökan eller ansökan med ofullständiga uppgifter beaktas ej. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum är inte möjliga. Lärarhögskolan begär ej heller in kompletteringar på ofullständiga ansökningar som inkommit innan sista ansökningsdag.
OBSERVERA! Som sökande ansvarar du själv för att föra in dina publikationer samt övrig information i ansökan på ett korrekt sätt enligt anvisningarna. Felaktigt införd information som gynnar dig som sökande medför att hela ansökan avslås. Kontakta gärna LH:s forskningssamordnare om något är oklart.
NB. Applicants are responsible for registering their publications and filling in the application correctly, according to the instructions. Incorrectly entered information that benefits the applicant will result in the application being rejected. Please contact the research coordinator at Umeå School of Education if something is unclear.

Uppföljning

Om du beviljas medel ska du vid projekttidens slut skicka in en rapport på en sida med en beskrivning om vad som gjorts. Till detta, i samma dokument, lägger du en förteckning över publikationer, deltagande i internationella konferenser samt eventuella andra mätbara resultat.
Ekonomiadministratören vid din institution ska också skicka en kortfattad beskrivning om medlen har använts till avsett ändamål. Om inte, kommenteras orsaken till detta. Större avvikelser, innehållsmässiga och ekonomiska, ska snarast meddelas till Lärarhögskolan och kommenteras av prefekt.
Vid frågor, kontakta forskningssamordnare Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se

Välkommen med din ansökan!
Lärarhögskolan