KSLA utlyser medel inom hortikultur

28 juli 2022

KSLA utlyser 455 000 kronor inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands. Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd inom området hortikultur. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorand eller postdoktor.

Kriterier vid bedömning av ansökningar:

Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:.
• Ansökans relevans i förhållande till ovan nämnd inriktning.
• Hypotes, syfte och mål.
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
• Material och metoder.
• Kompetens.
• Specificerad budget inklusive information om eventuella annan anslagsgivare.
• Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas ej medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) kan ej beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.

Ansökan

Ansökan görs via KSLA:s webbplats, se under rubriken Anslag & Stipendier. När du registrerat ditt konto och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf-dokument.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2022.

För att få svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt.

KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna.

Utlysningen omfattar 455 000 kronor

Några av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel och för att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat att göra en samlad utlysning som omfattar nedanstående stiftelser:

Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond – 200 000 kr
Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond – 20 000 kr
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – 110 000 kr
Stiftelsen fonden för markvård till minne av Sanders Alburg – 105 000 kr
Ulla och Birger Håstadius stiftelse – 20 000 kr