Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete

14 november 2023

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för pedagogiskt utvecklingsarbete för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Medicinska fakulteten. 1 000 000 kronor är avsatta i UNs budget för detta ändamål under 2024. Ansök senast 1 mars.

Det är möjligt att söka medel för projekt som varar upp till två år. Mer omfattande projekt prioriteras. Projektet bör påbörjas senast 2024-09-01. Om projektet har fokus inom ett utbildningsprogram bör kunskapen vara applicerbart/användbart även på fakultetens andra utbildningar. Projektet kan även handla om ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå utan direkt anknytning till specifik kurs eller program (t ex utveckling av nya undervisningsformer, examinationsformer eller utvärdering).

Projekt med syfte att bidra till utveckling av medicinsk pedagogisk forskning är särskilt prioriterade. Vidare är dokumenterat samarbete med flera program fördelaktigt.

Projektrapport inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast tre månader efter projektets avslut, dock senast 2026-04-01. Vidare förväntas sökanden redovisa projektet på nämndens sammanträde och på fakultetens interna websida.

Ansökan ska innehålla

  • Uppgifter på sökande
  • Projektplan (syfte, frågeställning, tidsplan)
  • Budget inklusive universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, samt möjlighet till medfinansiering
  • Plan för utvärdering eller införande av projektets resultat
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande

Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se senast 2024-03-01. Märk e-post i ärenderaden med "Pedagogisk utvecklingsresurs". Beslut fattas på Utbildningsstrategiska nämnden, efter förslag av en bedömarkommitté som utses av UN.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningen besvaras av prodekan Kristina Lejon kristina.lejon@umu.se eller utbildningsledare Anna Fahlgren anna.fahlgren@umu.se

Redaktör: Lena Åminne