Lärarhögskolan lyser ut delfinansiering till 4 tvååriga postdoktorsanställningar

14 september 2023

Inbjudan till institutioner och fakulteter

Lärarhögskolan har initierat ett karriärtjänstprogram för nydisputerade inom det utbildningsvetenskapliga området. Anställningarna ska trygga tillväxten av utbildningsvetenskaplig, senior kompetens vid Umu. Lärarhögskolan erbjuder nu delfinansiering av fyra tvååriga postdoktorsanställningar inom ramen för programmet. Anställningarna ska påbörjas under 2024.

Vi välkomnar intresserade institutioner/fakulteter att skicka in en ansökan om att ta del av denna satsning.

Lärarhögskolans karriärprogram

Lärarhögskolans karriärprogram syftar till att skapa framkomlig karriärväg för nydisputerade forskare inom det utbildningsvetenskapliga området, till stöd för såväl de individer som får anställningarna som för forskning och utbildning generellt inom Lärarhögskolans område. Med nydisputerad menas i detta sammanhang personer som inte har mer än tre år sedan disputationsdatum. Överhoppningsbar tid tillämpas.

Karriärprogrammet erbjuder aktiviteter som seminarier och forskningsinternat. Visst samarbete med andra liknande program vid campus kan förekomma, t ex vid inslag om generiska forskningskompetenser eller karriärutveckling.

Ekonomi

De medel som Lärarhögskolan fördelar utgår ifrån en schablon på 555 tkr per år och person under två år, vilket ska motsvara ca hälften av kostnaderna för en postdoktor. Institutionen/Fakulteten ansvarar för finansieringen av den andra delen i anställningen som ska innehålla mellan 30-50 procent forskning och mellan 0-20 procent undervisning eller annan tid som kan läggas in i en postdoktorsanställning. Lärarhögskolans utbetalningar påbörjas den 1 januari 2024. Om inte anställningen påbörjats senast den 1 december 2024 ska fördelade medel återbetalas till Lärarhögskolan.

Fördelningsprinciper

Inför fördelning av medel för dessa postdoktorsanställningar kommer Lärarhögskolan att göra en värdering av kvaliteten i inkomna ansökningar och samtidigt prioritera en god spridning över fakulteter och institutioner.

  • Institutioner som inte erhöll medel för postdoktorsanställningar vid den förra utlysningsomgången kommer att prioriteras om det inkommit fler ansökningar än vad det finns medel att fördela.
  • Institutioner som erbjuder anställningar som kan ge ett brett sökfält kommer att prioriteras.
  • Lottning kan komma att tillämpas om det finns fler goda, likvärdiga ansökningar än det finns medel att fördela.

Uppföljning

Lärarhögskolan kontaktar berörda institutioner och gör en uppföljning vid anställningstidens slut. Uppföljningen görs i ett särskilt webformulär av prefekt vid institutionen samt den person som innehaft postdoktorsanställningen. Lärarhögskolan kommer att efterfråga en kort beskrivning av innehållet i satsningen samt hur den fallit ut.

När det gäller den ekonomiska uppföljningen ska institutionens ekonom skicka en kortfattad beskrivning av huruvida medlen har använts till avsett ändamål samt uppge projektnummer i ekonomisystemet där kostnader och intäkter bokförts.

Förlängning av dispositionstid beviljas vid överhoppningsbar tid, såsom föräldraledighet och sjukskrivning. Avvikelser från den ursprungliga satsningen, innehållsmässiga och ekonomiska, ska snarast förankras med Lärarhögskolan och motiveras av prefekt.

Informationsmöte

Vill ni veta mera om satsningen? Lärarhögskolan bjuder in till ett digitalt möte om karriäranställningssatsningen. Ingen anmälan krävs.

Tid: torsdag 21 september, kl 15-16
Länk till zoommöte

Ansökan

De institutioner/fakulteter som är intresserade av möjligheten att söka delfinansiering av en tvåårig helfinansierad postdoktorer med inriktning mot utbildningsvetenskap ska skicka in en ansökan i detta formulär.

Observera att man måste vara inloggad på Umeå universitets personalsida för att komma åt formuläret.

Den sökande ska också bifoga en beskrivning på max 2 A4 i Word-format som beskriver institutionens förutsättningar och intentioner med satsningen utifrån följande punkter:

• En kort beskrivning av forskningsmiljön samt hur satsningen planeras bidra till både forskningsmiljön och forskningsområdet
• En analys av rekryteringsbasen samt hur institutionen tänkt skapa en utlysning som kan attrahera kvalificerade sökande
• Satsningens bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning och Lärarhögskolans utbildningar
• Satsningens bidrag till samverkan med skolhuvudmän
• Forskningsinriktningens utbildningsvetenskapliga relevans (se Lärarhögskolans definition)
• Möjligheter till internationalisering
• Eventuell samverkan över institutionsgränserna

Glöm inte att skriva namn och institution/fakultet i dokumentets sidhuvud!

Ansökan ska skickas in av prefekt/dekan.

Sista ansökningsdag är den 6 november 2023.

Tidsplan

21 september, kl 15-16
Öppet möte om karriäranställningssatsningen. Ingen anmälan krävs. Länk: https://umu.zoom.us/my/carinaro

6 november
Deadline för institutioner att söka om medel för postdoktorsanställning

21 november
Beslutsförslag i Lärarhögskolans forskningskommitté om vilka institutioner som ska fördelas medel för postdoktorsanställningar

5 december
Fördelningsbeslut i Lärarhögskolans styrelse

januari-april 2024
Utlysning av postdoktorsanställningar. Institutionerna tar fram egna annonser och Lärarhögskolan ordnar vid önskemål om detta en gemensam samlingsannons

mars-december 2024
Postdoktorsanställningarna påbörjas

Kontaktperson

Carina Rönnqvist,
Forskningssamordnare
Lärarhögskolan

carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

Varmt välkomna med er ansökan!
Lärarhögskolan