Forskningsresurs för sabbatical-vistelse 2024

30 januari 2024

Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyser medel för 3–12 månaders sammanhängande sabbatical-vistelser vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten.

En lärare kan under en period på fem år genomföra sabbatical-vistelse/r som omfattar maximalt 12 månader.

Behöriga att söka är fakultetens tillsvidareanställda professorer och universitetslektorer som bedriver forskning. Ansökan sker efter tillstyrkan av prefekten vid den sökandes institution och i förekommande fall av berörd verksamhetschef. Prefekten ska i följebrevet ange att en diskussion om det kommande URA-avtalet1 har genomförts. 
Om en lärare redan har erhållit en forskningsresurs för en sabbatical-vistelse, ska denne i den nya ansökan tydligt beskriva syftet med den tidigare vistelsen samt nyttan för fakulteten.

Forskningsstrategiska nämnden tilldelar medel enbart i följande fall:

 1. om det finns en tydlig forskningsplan av god vetenskaplig kvalitet (forskningsplanen ska fokusera på den forskning som ska genomföras under sabbatical-vistelsen) samt information om när i tid som vistelsen ska äga rum och
 2. om det beskrivna projektet starkt gynnas av att den sökande vistas vid det aktuella lärosätet och
 3. m det finns en beskrivning av hur lärarens och fakultetens forskning och/eller utbildning på forskarnivå gagnas av den planerade sabbatical-vistelsen samt
 4. om det finns en motivering för vistelsen och dess längd

Institutionen erhåller medel ur fakultetens forskningsanslag för att finansiera heltidsforskning för berörd lärare under dennes sabbatical-vistelse. Därmed tillgängliggörs en GU-resurs som institutionen kan nyttja till en ersättare inom undervisningsuppdraget för den period som berörd lärare forskar på heltid. Resterande del av lönekostnaden under sabbatical-vistelsen finansieras med institutionens tilldelade lärarlönemedel för berörd lärare. Institutionen tilldelas även medel för att täcka resekostnad för en (1) resa tur och retur till det avsedda lärosätet. De beviljade medlen betalas ut till institutionen motsvarande faktiska kostnader för lön och en resa tur och retur och inkluderar OH-kostnader på universitets- och fakultetsgemensam nivå.

Berörd institution ansvarar för att ett URA-avtal upprättas för den lärare som erhåller en forskningsresurs för sabbatical-vistelse; HR-specialist vid Kansliet för medicin kan bistå vid eventuella frågor. Finansiering av övriga kostnader för sabbatical-vistelsen inklusive OH-kostnader på institutionsgemensam nivå, utöver vad som beviljas från forskningsstrategiska nämnden, sker genom egna projektbidrag (forskningsmedel) och/eller av institutionen, efter beslut av prefekt.

Notera att lärare med förenad anställning har, efter tillstyrkan av verksamhetschef, möjlighet att ansöka om att få behålla sitt kliniska arvode under sabbatical-vistelsen. Ansökan skickas till ALF-kommittén (FouKansli@regionvasterbotten.se) alternativt till TUA-kommittén (till sekreteraren) efter det att forskningsstrategiska nämnden har beviljat den sökande en forskningsresurs för att genomföra en sabbatical-vistelse. Om ansökan beviljas ersätter ALF-kommittén/TUA-kommittén därmed berörd kliniks kostnad för lärarens förenade anställning och kliniken kan därigenom anställa en ersättare för den tid då den sökande är frånvarande.

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Följebrev undertecknat av sökanden inkluderande
  a) syftet med vistelsen
  b) förväntad effekt av hur den sökande och fakulteten gagnas av vistelsen
  c) sökandens institutionstillhörighet och anställning, inklusive eventuell förenad anställning
  d) budget avseende löne- och resekostnad, inklusive universitets- och fakultets-gemensamma kostnader
  e) tillstyrkan av prefekt där denne anger att en diskussion om kommande URA-avtal har genomförts. I förekommande fall ska även berörd verksamhetschef tillstyrka ansökan.
 2. Forskningsplan, inte överstigande 4 A4-sidor
 3. Kort CV, inte överstigande 2 A4-sidor
 4. Publikationsförteckning med 10 utvalda publikationer; ange antal citeringar och Impact Factor för aktuell tidskrift det år som artikeln publicerades. Motivera varför just dessa publikationer har valts ut.
 5. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av forskningsplanen.

Ansökan bör skrivas på engelska.
Ett undertecknat inskannat original skickas digitalt till research.med@umu.se, ange Forskningssabbatical i ärenderaden samt FS 2.1.6-49-24.

Notera att ansökningar tas emot löpande till och med 15 november 2024.
Ansökningarna bereds och beslutas av forskningsstrategiska nämnden. Nämnden prioriterar förstagångsansökningar framför ansökningar från lärare som tidigare har beviljats en forskningsresurs för en sabbatical-vistelse.

Efter genomförd sabbatical-vistelse ska en vetenskaplig rapport skickas till research.med@umu.se. För lärare med förenad anställning ska rapport även skickas till ALF-kommitténs kansli/TUA-kommitténs kansli.

De lärare som tilldelas medel för en sabbatical-vistelse förväntas på olika sätt dela med sig av sina erfarenheter inom Medicinska fakulteten.
Kontakta FON:s ordförande Anna Arnqvist Björklund, anna.arnqvist@umu.se, alternativt ALF-kommittén/TUA-kommittén vid eventuella frågor.

Utlysningstext uppdaterad 2024-03-27