Medel för vetenskapliga seminarier 2024

26 januari 2024

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för att anordna lokala vetenskapliga seminarier (halvdag alternativt heldag).

Fakulteten vill uppmuntra till tematiska/ämnesöverskridande aktiviteter som främjar interaktioner mellan forskare, doktorander och postdoktorer - gärna med internationella inslag om möjligt. Notera att medel inte kan sökas för en ordinarie seminarieserie eller en regelbundet
återkommande forskningskonferens.
Syftet med medlen är att ge doktorander och postdoktorer möjlighet att arrangera vetenskapliga seminarier för att få tillfälle att exponera och diskutera sin forskning med erfarna forskare genom exempelvis postersessioner eller muntliga presentationer.

Behörighet att söka
Behöriga att söka är doktorander som är antagna vid Medicinska fakulteten och postdoktorer som är anknutna till Medicinska fakulteten. Ansökan sker i samråd med och ska tillstyrkas av prefekten vid den sökandes institution samt berörd huvudhandledare.
En ansökan kan omfatta 15 tkr–30 tkr (inkl. medel för gemensamma OH-kostnader, dock ej gemensamma kostnader på institutionsnivå (IGEM)). Medlen ska bidra till lokal- och kringkostnader såsom exempelvis fika och lunch (ej middag), tekniklösningar, resebidrag för
extern föreläsare m.m.

Ansökan ska innehålla följande:
1. Preliminärt program med information om tema/aktivitet
2. Information om målgrupp för seminariet
3. Kort motivering för hur seminariet stärker forskningsinteraktioner och hur detta främjar doktorander och postdoktorer
4. Budget med beräknade kostnader och information om eventuell medfinansiering

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.
Ansökan i form av en pdf-fil mailas till research.med@umu.se. Ansökningar tas emot löpande till och med 29 november 2024. Beslut fattas av FON:s ordförande eller vice ordförande.
Märk e-brevet i ärenderaden med Vetenskapligt seminarium, FS 2.1.6-48-24. Kontakta ordförande Anna Arnqvist Björklund, anna.arnqvist@umu.se, vid eventuella frågor.
Notera att universitetets regler för intern representation ska följas.