Utlysning medel för pedagogisk sabbatical

13 februari 2024

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för 3-12 månaders sammanhängande sabbatical-vistelse vid utländskt universitet som bedriver utbildning av hög kvalitet, med avsikt att påbörjas 2024. Ansök senast 1 april 2024.

Sabbatical-vistelsen avser att främja utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid den Medicinska fakulteten genom egen pedagogisk utveckling eller pedagogiskt utvecklingsarbete. Exempel på aktiviteter inkluderar egen undervisning, samundervisning och auskultation. Vidare inkluderas även aktiviteter såsom att tillägna sig nya pedagogiska metoder/verktyg, erfarenhetsutbyte, utveckling av pedagogiska samarbeten med annat lärosäte samt del av pedagogiska forskningsprojekt.

Behöriga att söka är fakultetens tillsvidareanställda professorer och universitetslektorer som har erfarenhet av kursansvar eller motsvarande pedagogiskt ansvar, samt har erfarenhet av pedagogisk utveckling. Ansökan efter tillstyrkan av prefekten vid den sökandes institution och i förekommande fall med verksamhetschef på berörd klinik.

Utbildningsstrategiska nämnden tilldelar medel enbart i de fall då det finns en tydlig:

  • plan för vistelsen
  • motivering för vistelsen och dess längd
  • beskrivning av nyttan för läraren, programmet/kursen och fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå av en sabbatical-vistelse

Institutionen erhåller grundutbildningsresursresurs för motsvarande tid, d.v.s. för andelen grundutbildningsanslag i lärarlönemedel för berörd lärare under sabbatical-vistelsen. Därmed tillgängliggörs en grundutbildningsresurs som institutionen kan nyttja till en ersättare inom undervisningsuppdraget för den period som berörd lärare är på sabbatical. Resterande del av lönekostnaden under sabbatical-vistelsen finansieras med institutionens tilldelade lärarlönemedel för berörd lärare. Institutionen tilldelas även medel för att täcka resekostnad för en (1) resa tur och retur till det avsedda lärosätet. De beviljade medlen betalas ut till institutionen motsvarande faktiska kostnader för lön och en resa tur och retur och inkluderar kostnader för UGEM och FGEM.

Berörd institution ansvarar för att ett URA-avtal upprättas för den lärare som erhåller en grundutbildningsresurs för sabbatical-vistelse. Vid kortare vistelse kan det räcka med tjänsteresa. Berörd HR-specialist vid Kansliet för medicin kan bistå vid eventuella frågor. Finansiering av övriga kostnader för sabbatical-vistelsen inklusive IGEM, utöver vad som beviljas från utbildningsstrategiska nämnden, sker genom pedagogiska forskningsmedel och/eller från institutionen, efter beslut av prefekt.

Notera att lärare med förenad anställning som tandläkare eller läkare har, efter tillstyrkan av verksamhetschef, möjlighet att ansöka om att få behålla sitt kliniska arvode under sabbatical-vistelsen. Ansökan skickas till ALF- eller TUA-kommittén efter det att utbildningsstrategiska nämnden har beviljat den sökande en grundutbildningsresurs för att genomföra en sabbatical-vistelse. Ansökan skickas till FouKansli@regionvasterbotten.se samt till sekreteraren för ALF-kommittén alternativt till sekreteraren för TUA-kommittén. Om ansökan beviljas ersätter ALF- eller TUA-kommittén därmed berörd kliniks kostnad för lärarens förenade anställning och kliniken kan därigenom anställa en ersättare för den tid då den sökande är frånvarande.

Ansökan ska innehålla:

1. Projektplan undertecknat av sökanden inkluderande
a. syftet med vistelsen
b. förväntad effekt på hur läraren, programmet/kursen och fakulteten gagnas av vistelsen
c. sökandens institutionstillhörighet och anställning, inklusive eventuell förenad anställning
d. budget avseende löne- och resekostnad, inklusive universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

2. Tillstyrkas av prefekt där denne anger att en diskussion om kommande URA-avtal har genomförts. I förekommande fall ska även berörd verksamhetschef på regionen tillstyrka ansökan.

3. Kort CV, inte överstigande en A4-sida

4. Pedagogisk portfölj uppställd enligt universitetets regelverk

5. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av projektplanen.

Ansökan kan skrivas på engelska. Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se, märk e-post i ärenderaden med "Pedagogisk sabbatical".

Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till utbildningsstrategiska nämnden senast två månader efter avslutad sabbatical-vistelse. Rapporten skickas till UN.medfak@umu.se.

För lärare med förenad anställning ska rapporten även skickas till ALF-kommitténs kansli FouKansli@regionvasterbotten.se alternativt till TUA-kommitténs sekreterare.

De lärare som tilldelats medel för en sabbatical-vistelse förväntas på olika sätt dela med sig av sina erfarenheter inom Medicinska fakulteten samt redovisa projektet på utbildningsstrategiska nämndens sammanträde och på fakultetens interna websida.

Kontaktperson

Frågor kring utlysningen besvaras av prodekan Kristina Lejon, kristina.lejon@umu.se

Redaktör: Lena Åminne