Pedagogisk meritering

Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell har funnits sedan 2013 och reviderats i två omgångar. Den nuvarande modellen gäller från 2016-07-01 tills vidare.

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. Meriteringen sker stegvis, för att ansöka om excellent nivå krävs att man redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För inplacering krävs att samtliga kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. Inplacering renderar en lönehöjning för läraren. Denna fastställs årligen av rektor.

Nämnden för högskolepedagogisk meritering, med representanter från varje fakultet, har det övergripande kvalitetsansvaret. Beslut om inplacering i modellen fattas av respektive fakultet.

Behörighet att ansöka har anställda lärare vid Umeå universitet som har minst fem års undervisningserfarenhet, motsvarande minst två års heltidsundervisning, samt högskolepedagogisk utbildning/kompetens utöver vad som krävs för anställning som lärare vid Umeå universitet.

Rutiner för ansökan

Ansökan ska bestå av:
• CV
• prefekts yttrande om behörighet
• redovisning av pedagogiska meriter - se Anvisningar för sökande
Ansökan görs via e-rekryteringssystemet.

Ansökan handläggs av respektive fakultet. För varje ansökan utses en pedagogiskt sakkunnig för meriterad nivå, och två för excellent nivå. Baserat på de inkomna sakkunnigutlåtandena ger Nämnden för högskolepedagogisk meritering ett förslag till fakultetens beslut. Respektive fakultet fattar därefter beslut om utnämning.

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj, eller bedöma pedagogisk skicklighet, ges av UPL. Frågor om ansökan och handläggning besvaras av respektive fakultetskansli.

Länkar till e-rekryteringssystemet

 

   
Fakultet Diarienummer Länk
Humanistisk  A.N 2.2.2-904-19 Ansök
Medicinsk  A.N 2.2.2-905-19 Ansök
Samhällsvetenskaplig  A.N 2.2.2-906-19 Ansök
Teknisk-naturvetenskaplig  A.N 2.2.2-907-19 Ansök
Personalenheten
2019-01-09