Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen genomfördes i slutet av 2014. Resultatet visar att de flesta av universitetets medarbetare tycker att jobbet är intressant och givande och är stolta över sin arbetsplats. Till områden som kan förbättras hör medarbetares delaktighet i beslut och utformning av mål.

Enkäten besvarades av 77 procent av medarbetarna, något som är en ökning med 4 procentenheter jämfört med den senaste undersökningen 2011.

Resultatet visar ett Nöjdmedarbetarindex (NMI) på 67 procent jämfört med 63 procent år 2011, något som är en klar förbättring.

Styrkor och förbättringsområden

Från resultaten går det att plocka ut både universitetets starka områden och förbättringsområden när det gäller arbetssituationen. Fem områden som upplevs fungera bra är att

  • medarbetare tar ansvar för tillgången till information.
  • medarbetare är stolta över att arbeta på institutionen eller enheten.
  • medarbetare anser att arbetet är intressant och givande.
  • medarbetare tycker att institutionen eller enheten underlättar vid föräldraskap.
  • kunskaps- och erfarenhetsutbytet med kollegor är en naturlig del av arbetet.

Fem områden som kan förbättras är att medarbetare

  • ger närmaste chef återkoppling.
  • har bättre kännedom om rutiner vid krissituationer.
  • blir mer delaktiga i framtagande av mål och i beslut.
  • ökar sin kännedom om universitetets övergripande vision och långsiktiga mål.
  • blir mer delaktiga i beslut som fattas vid den egna institutionen eller enheten.

Vad händer nu?

Varje chef ska nu presentera sitt resultat på arbetsplatsträffar, och senast den 30 juni ta fram en handlingsplan för prioriterade aktiviteter i samarbete med medarbetarna. Syftet med medarbetarundersökningen är att få ett underlag för förbättringsarbete i all verksamhet. Detta är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), med syfte att stärka det som är bra och åtgärda potentiella risker. I detta förbättringsarbete är allas medverkan viktig.

Fakulteter ska utifrån enheternas handlingsplaner och egna analyser lägga till en övergripande handlingsplan till sin verksamhetsplan i oktober. Fördjupade analyser ska göras på universitetsövergripande nivå och en universitetsövergripande handlingsplan ska också tas fram.

Relaterad information

Kontaktinformation

Marguerite Olofsson, utvecklingskonsult Personalenheten, tfn 070-2158230

Lars Nordlander, Personalchef, tfn 786 61 93

Nils Eriksson, Utbildningsledare vid Kansliet för samhällsvetenskap, tfn 7866310

Lars Nordlander
2016-05-26