Pedagogisk meritering

Som lärare vid Umeå universitet kan du ansöka om pedagogisk meritering.

Du har behörighet att ansöka om du är anställd lärare vid Umeå universitet med minst fem års undervisningserfarenhet, motsvarande minst två års heltidsundervisning. Du måste också ha högskolepedagogisk utbildning/kompetens utöver vad som krävs för anställning vid Umeå universitet.

Det övergripande målet för Umeå universitets modell för högskolepedagogisk meritering är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att:

  • stimulera lärare att utveckla hög pedagogisk kompetens
  • uppmärksamma och premiera hög pedagogisk kompetens hos Umeå universitets lärare
  • uppmuntra institutioner och fakulteter att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling
  • ha tydliga kriterier för högskolepedagogisk skicklighet
  • utifrån dessa kriterier bedöma och belöna denna skicklighet

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. För att ansöka om excellent nivå krävs att du redan utnämnts till meriterad lärare. Varje nivå beskrivs av ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet. För utnämning krävs att samtliga kriterier för den aktuella nivån är uppfyllda. Utnämning ger en lönehöjning för läraren. Lönehöjningen fastställs vart fjärde år av rektor.

Nämnden för högskolepedagogisk meritering, med representanter från varje fakultet, har det övergripande kvalitetsansvaret. Beslut om utnämning i modellen fattas av respektive fakultet.

Ansökan

För utförliga instruktioner se Anvisningar för sökande under rubriken Utlysning.

Ansökan ska bestå av:

  • en huvudtext, redovisning av pedagogiska meriter
  • CV
  • prefekts yttrande om behörighet

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet. En utlysning sker två gånger per år och sista ansökningsdag är vanligtvis i mitten av februari och mitten av september.

Ansökan handläggs av respektive fakultet. För varje komplett ansökan utses en pedagogiskt sakkunnig för meriterad nivå, och två för excellent nivå. Baserat på de inkomna sakkunnigutlåtandena ger nämnden en rekommendation till fakultetens beslut. Respektive fakultet fattar därefter beslut om utnämning.

Stöd till lärare som vill sammanställa en pedagogisk portfölj, eller bedöma pedagogisk skicklighet, ges av UPL. Frågor om ansökan och handläggning besvaras av respektive fakultetskansli.

Länkar till e-rekryteringssystemet

 

   
Fakultet Diarienummer Länk
Humanistisk  A.N 2.2.2-904-19 Ansök
Medicinsk  A.N 2.2.2-905-19 Ansök
Samhällsvetenskaplig  A.N 2.2.2-906-19 Ansök
Teknisk-naturvetenskaplig  A.N 2.2.2-907-19 Ansök
Personalenheten
2019-09-20