Elektorsnominering

Nu kan alla anställda nominera förslag till elektorer respektive gruppsuppleanter till elektorsförsamlingen. Sista dag att nominera är den 11 juni 2018.

Medicinska fakulteten ska utse 14 ordinarie elektorer och 5 gruppsuppleanter till Umeå universitets elektorsförsamling för perioden 2018-07-01 - 2022-06-30.

Elektorsförsamlingen utser lärarledamöter i universitetsstyrelsen och församlingen kan vara hörandeförsamling vid utseende av ny rektor.

Valbara

Som möjliga ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare som i detta sammanhang definieras som tillsvidareanställda lektorer, professorer och övriga disputerade lärare. Föreslagna ledamöter ska ha en jämställd fördelning av män och kvinnor.

Tidplan

  • 18 maj: Dekanbeslut tidplan och formerna för utseendet.
  • 28 maj-11 juni: Fri nominering av kandidater via webformulär efter information till prefekter i fakultetetens nyhetsbrev och på Aurora.
  • 11 juni: Information på kollegiet.
  • 12 juni: kansliet sammanställer nomineringar och säkerställa att de nominerade uppfyller kriterierna. Ej valbara kandidater sorteras bort. Listan skickas till fakultetsledningen.
  • 13 juni: Samråd med fakultetsnämnden (fokus på principer för utseende).
  • 14 juni: Samråd med prefekter (fokus på principer).
  • 15 juni: Diskussion i fakultetsledningen och tid för eventuell vidare förankring.
  • 17 juni: Fakultetsledningen tar fram ett förslag till beslut i fakultetsnämnden.
  • 22 augusti: Fakultetsnämnden beslutar om elektorer. Beslutet skickas till rektors samordnare och publiceras på Aurora.

Nomineringar görs i webformuläret nedan. Sista dag att nominera är den 11 juni 2018.

Webbformulär

Använd detta webbformulär för nominering (https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=115255)

Frågor, kontakta:

Susanne Fahlgren, kanslichef
susanne.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2018-05-28