Kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå

Umeå universitets kvalitetssystem består av 11 aktiviteter som genomförs i olika cykler.

Under rubrikerna finns korta redogörelser för respektive aktivitet och eventuella fakultetsspecifika beslut och dokument.

1. Nybörjarenkät/studiebarometer på grundnivå (varvas årligen)

För att få en bild av hur universitetets studenter upplever sin studiesituation görs vid universitetet Nybörjarenkäten och Studiebarometern. Utöver dessa undersökningar genomförs även Trendence som är en webbaserad enkät som forskningsinstitutet Trendence analyserar.

2. Temaseminarier för kvalitetsutveckling

Det universitetscentrala Utbildningsstrategiska rådet arrangerar regelbundet seminarier med fokus på aktuella utbildningsfrågor.

3. Pedagogisk meritering – utseende av meriterade och excellenta lärare

Umeå universitet har infört en modell för högskolepedagogisk meritering enligt rektorsbeslut 2014-06-24. Modellen som har omfattat två utlysningar gäller fram till 2016-06-30, och ommer därefter att utvärderas.

  • Umeå universitets sida för pedagogisk meritering
  • Excellenta och meriterade lärare vid Medicinska fakulteten

4. Säkring av examensmål

Modellen syftar till att stärka den interna kvalitetssäkringen av hur universitetet når de nationella examensmålen i våra utbildningar.

5. Utvärderingar av utbildningsprogram

Alla studenter ska under sin studietid ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på sitt program som helhet. Syftet med programutvärderingen är att ta tillvara studenters och lärares erfarenheter för att nå utbildningsmålen och utveckla utbildningen, säkerställa att progression och generiska färdigheter uppnås samt att internationalisering och samverkan med omgivande samhälle behandlas.

6. Verksamhetsberättelse, VB, och verksamhetsplan, VP, för utbildningsprogram

VB och VP för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå syftar till att ge uppföljning och fortsatt kvalitetsutveckling. Uppföljning av VB/VP görs genom återkopplande samtal mellan fakultetsledning och programansvariga.

7. Utvärdering av kurser

  • Umeå universitets sida för säkring av examensmål

8. Uppföljning av Studentkårsskrivelsen

9. Programutvärdering genomförd med kollegial granskning

Syftet är att "genomföra en programutvärdering som inkluderar en kollegial granskning av studenternas och ev. andra intressenters (lärare/arbetslivsföreträdare etc) åsikter från programutvärderingen i relation till utbildningsplan och VB/VP för programmet. Den syftar till en säkring av utbildningens kvalitetskriterier (inklusive internationalisering och samverkan med omgivande samhälle), ge stöd för utveckling och till uppföljning av förändringsinsatser."

  • Bilaga 9. Rektorsbeslut.

10. Fakultetsaudits

Vart sjätte år görs en form av kollegial utvärdering där Medicinska fakultetens utbildningsverksamhet utvärderas av kollegor från andra fakulteter.

Lena Åminne
2019-10-15