Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Planeringsenhetens huvudsakliga uppdrag är strategisk planering och uppföljning av universitetets verksamhet och ekonomi, samt att tillhandahålla administrativt stöd till universitetsledningen.

Planering och uppföljning

Budget och ekonomi

Planeringsenheten är ansvarig för den övergripande budgetprocessen vid Umeå universitet och för ekonomi- och budgetfrågor av universitetsövergripande karaktär. Vi gör ekonomiuppföljningar, prognoser, samt ekonomiska analyser av olika slag.

I samråd med universitetsledningen arbetar vi även med att utveckla processer, modeller och metoder gällande budget och ekonomi.

Har du frågor, kontakta gärna Carina Henningsson.

Verksamhetsplanering och uppföljning

Planeringsenheten ansvarar för att samordna och utveckla universitetets övergripande process med verksamhetsplanering och uppföljning.

Vi tar årligen fram anvisningar och förutsättningar för att universitetets organisatoriska verksamheter ska kunna planera och följa upp sin verksamhet. Vi samordnar arbetet med universitetets årsredovisning och verksamhetsplan, samt årscykeln som beskriver universitetets övergripande verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess. Vi följer även upp arbetet med att nå universitetets fastställda mål.

Har du frågor, kontakta gärna Carina Henningsson.

Beslutsstödssystemet Fokus

Planeringsenheten arbetar kontinuerligt med underhåll och utveckling av Fokus. Bland annat lägger vi till fler datakällor och uppföljningsrapporter. Vill du lära dig mer om Fokus och hur du kan använda verktyget i ditt arbete håller vi även kurser i Fokus på både grund och avancerad nivå.

Har du frågor eller förslag på hur vi kan utveckla systemet kan du kontakta Robert Axebro eller Emilia Östberg.

Universitetsförvaltningens planering och uppföljning

På planeringsenheten finns Inger Duchek som arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen. Inger arbetar med bland annat verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Hantering av universitetsgemensamma projekt 

Planeringsenheten granskar förslag till projektplaner utifrån Umeå universitets regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag. Planeringsenheten ansvarar även för en årlig uppföljning av de universitetsgemensamma projekten.

Om du har frågor kring universitetsgemensamma projekt kan du kontakta Robert Axebro.

Utredning och handläggning

Utredning och handläggning

Planeringsenheten ansvarar på universitetsledningens uppdrag för utredning och handläggning av universitetsgemensamma ärenden och frågor inom organisation, utbildning, forskning, kvalitet och ekonomi.

Enheten står bland annat för samordning av universitetets regelverk och handläggarstöd för de tre strategiska råden. 

Strategiska rådet för administration (RADON): Daniel Andersson

Utbildningsstrategiska rådet (USSR): (Åsa Rudehäll

Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA): (Kristoffer Lindell

Omvärldsbevakning

Vid Planeringsenheten bedrivs kontinuerlig omvärldsbevakning, vilket innebär bevakning och analys av nationella och internationella händelser och nyheter inom sektorn. Anställda kan prenumerera på nyhetsbrev med omvärldsbevakning. Även internationella rankingar av universitet analyseras på enheten.

Om du har frågor kring omvärldbevakning, kontakta Ester Roos-Engstrand, Anders Steinwall eller Åsa Rudehäll

Läs mer om omvärldsbevakning

Universitetets beslutsstruktur och organisation

Planeringsenheten stödjer universitetsledningen vid organisationsöversyner, ansvarar för att ta fram delegationsordningar på universitetsgemensam nivå och övergripande organisationsbeslut som exempelvis universitetets arbetsordning.

Har du frågor kring universitetets beslutsstruktur och organisation kontakta Daniel Andersson

Stöd till universitetsledningen 

Stöd till universitetsledningen

Har du ett ärende till någon i universitetets ledning är det oss du kontaktar. Vi ordnar bland annat med mötesbokningar och underskrifter samt guidar dig rätt med ditt ärende.

Katarina Andersson – sekreterare till rektor och universitetsdirektör
Karina Sandström – sekreterare till prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör
Anna Tjernberg – sekreterare

Administration

Har du ärenden som rör universitetsledningens och planeringsenhetens ekonomi-/personaladministration kan du kontakta Karina Sandström. Det är även henne du kontaktar vid ansökningar om konferensmedel.

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är den process som syftar till att universitetet med rimlig säkerhet fullgör sina mål och uppdrag och bedriver verksamheten i enlighet med Myndighetsförordningens krav på effektivitet, regelefterlevnad, tillförlitlig redovisning och god hushållning med tilldelade resurser. Planeringsenheten har det övergripande ansvaret för denna process.

Kvalitetsarbete och forskningsinfrastruktur

Kvalitetsarbete

Planeringsenheten samordnar och utvecklar universitetets övergripande kvalitetsarbete. Vi medverkar i och ger stöd i samband med de nationella kvalitetsutvärderingar som genomförs av Universitetskanslersämbetet. Vid enheten finns också universitetets kontaktperson mot Universitetskanslersämbetet.

Har du frågor om Umeå universitets kvalitetssystem, kontakta Åsa Rudehäll.

Forskningsinfrastruktur

Planeringsenheten samordnar och utvecklar hanteringen av universitetets rutiner och regler för forskningsinfrastruktur. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med detta kontakta Kristoffer Lindell.

Emila Östberg
2018-10-08