Facklig samverkan

Umeå universitet och de kollektivavtalsslutande fackliga organisationerna Saco-S, OFR/S, och SEKO har slutit ett samverkansavtal som syftar till att parterna ska ha en god dialog, känna delaktighet och arbeta för en god arbetsmiljö. Avtalet innebär för Universitetsförvaltningens del att det finns en förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) som träffas en till två gånger per månad.

Förutom representanter från de fackliga organisationerna deltar en verksamhetsområdeschef alternativt universitetsdirektören som ordförande, samt Tatja Anundsson från Personalenheten som sammankallande och sekreterare. Till mötena kan även chefer inom förvaltningen kallas, för att föredra sina ärenden.

De ärenden som behandlas på FSG är t ex:

  • förvaltningsövergripande frågor såsom budget, planering och uppföljning
  • större verksamhetsförändringar
  • förslag till anställningar av T/A-personal
  • arbetsmiljöfrågor
  • jämställdhetsfrågor
  • likabehandlingsfrågor

Vissa möten har även särskilda teman. Om parterna inte kan nå samsyn i en fråga kan ärendet föras vidare till den centrala samverkansgruppen (CSG) eller till en MBL-förhandling. Mer information om facklig samverkan finns här.

FSGs mötestider

Inger Duchek
2020-09-15