Hur kan vi attrahera fler studenter?

17 mars 2023

Det är en fråga som problematiseras och diskuteras vid vårt universitet just nu. Umeå universitet är som vi alla vet ett stort bredduniversitet, och när det gäller andelen förstahandssökande, som är en indikation på lärosätets popularitet, placerar sig Umeå universitet på femte plats bland Sveriges lärosäten. Trots vår storlek så behöver vi attrahera fler studenter för att vara konkurrenskraftiga, och för att nå vårt takbelopp, vilket innebär att vi ska utbilda så många studenter som regeringen har tilldelat oss resurser för.

Vid det senaste mötet med universitetsstyrelsen diskuterades vad vi tillsammans kan göra för att attrahera fler studenter och därmed fylla våra utbildningsplatser. Det var en spännande och givande diskussion som inleddes av att fakulteternas dekaner och föreståndaren för Lärarhögskolan berättade om hur respektive verksamhet arbetar. Det blev tydligt att frågan är komplex och mångfacetterad och berör allt från kvalitetsfrågor, genomströmning och lärartäthet, till att det ska finns tillräckligt många presumtiva studenter som vill och har möjlighet att studera. Det konstaterades att det krävs en ökad nationell och internationell studentrekrytering. Jag ser fram emot att diskutera och arbeta vidare tillsammans för att nå vårt takbelopp. Frågan innebär på det stora hela en möjlighet för oss att utbilda fler, utveckla vår utbildning, hitta nya inriktningar och flexibla former för utbildning.

Cathrine Norberg, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

I en analys av varifrån våra studenter kommer framgår att Umeå universitet rekryterar över sin marknadsandel gällande distansstudenter, men under marknadsandelen gällande campusstudenter, i synnerhet i storstadsregionerna. Det är tydligt att kännedomen om Umeå universitet behöver öka för att locka fler studenter hit till oss. Med anledning av detta har rektor beslutat om en riktad satsning under 2023—2024 på att få fler studenter att känna till och söka sig till universitetet.

En utmaning i detta sammanhang som vi behöver arbeta med, och som har blivit något av en flaskhals, är att flera av våra stora utbildningar har betydande inslag av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att bli lärare eller sjuksköterska måste vi garantera att studenterna får praktik i det blivande yrket, annars kan vi inte anta dem. Den här utmaningen kräver fortsatt nära dialog med regioner och kommuner. En annan utmaning som vi också arbetar med är att vi vill vara ett universitet som möjliggör utbildningar för fler människor via fristående kurser och utbildningar på distans, samtidigt som genomströmningen på distansutbildningar generellt sett är lägre än på campusförlagda utbildningar. En lägre genomströmning påverkar vårt takbelopp negativt.

Analyser visar att det finns ett samband mellan andelen förstahandssökande vid ett lärosäte och internationell ranking. Här kan vi konstatera att Umeå universitet hart fallit tillbaka i internationell rankning under de senaste åren. Detta är en fråga som vi ska fortsätta diskutera. Universitetets ambition är att öka rekryteringen av internationella studenter. Här finns däremot en högre osäkerhet jämfört med den nationella. En anledning är långa handläggningstider för uppehållstillstånd för såväl studenter som forskare. Universitetsledningen för en diskussion med Migrationsverket via Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Det är också en fråga som jag och resten av ledningen lyfter i många andra sammanhang.

Jag kan konstatera att det finns utmaningar med studentrekryteringen. Samtidigt ser jag stora möjligheter och mycket som talar till vår fördel som universitet och som jag tycker att vi med all rätt ska vara stolta över. Umeå universitetet erbjuder en bred palett av utbildningar inom alla vetenskapsområden. Vi har många meriterade och excellenta lärare, och vi bedriver forskning i världsklass. Det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning i våra utbildningar. Något som också bör lyftas fram är att campus i Umeå är fantastiskt sammanhållet och att staden erbjuder ett rikt student- och kulturliv. I Umeå finns också IKSU, en träningsanläggning i en klass för sig.

Vi behöver arbeta vidare med att sätta Umeå universitet på kartan såväl nationellt som internationellt. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, som attraherar många internationella studenter, är exempelvis något som vi kan lyfta fram. Vi är det enda lärosäte i Sverige som ger Vårdadministrativa programmet på distans. Det finns givetvis många andra program som vi också kan lyfta fram. Jag kommer att delta vid ett nationellt råd för utbildningsvetenskaplig forskning arrangerat av Vetenskapsrådet (VR). I underlaget till seminariet framgår att när det gäller citeringar inom utbildningsvetenskap placerar sig Umeå universitet på en fin tredje plats i Sverige, och gällande tilldelning av fria projektbidrag från VRs utbildningsvetenskapliga kommitté ligger Umeå universitet i topp jämfört med andra lärosäten.

Vi är ett attraktivt universitet, men vi behöver bli bättre på att tala om det.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.