Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse är det viktigt att göra en anmälan och rapportera till din chef.

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till skada.

Arbetsskada och tillbud

Som arbetsskada räknas:

 • Olycksfall- skador man får på arbetet, på kurs eller tjänsteresa.
 • Färdolycksfall- Olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller arbetsplatsen. Färden anses vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden.  
 • Arbetssjukdom- sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbing, kränkningar), sjukdom som orsakats till följd av arbetsmiljön på arbetet t.ex. skadliga ämnen, tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller eller psykiskt påfrestande arbete.
 • Smitta- om man utsätts för smitta vid arbete i till exempel laboratoriemiljö eller då man tar hand om smittförande personer (ska vara bekräftad smitta).

Det kan t.ex. vara:

 • Kroppsliga skador som uppstått i arbetet
 • Kroppsliga skador på grund av hot eller våld i arbetet
 • Kroppsliga skador som uppstått på väg till eller från arbetet
 • Ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön, till exempel konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning.

Anmälan av arbetsskada

Om du blir skadad i ditt arbete ska du omedelbart meddela din chef.

Läs om vad mer som är bra att tänka på.

Tillbud

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbudsrapportering är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att identifiera risker i verksamheten. Med rapporterna som underlag kan förebyggande åtgärder vidtas både lokalt och universitetsövergripande. Det är därför viktigt att du som chef uppmuntrar rapportering från dina medarbetare, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina medarbetare.

Anmälan av tillbud

Blankett för tillbud (finns i högerspalt) ska skickas till arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten, Mikael Waldenborg. Att du rapporterar tillbud till din chef visar olika typer av arbetsmiljörisker och är viktigt i arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö.

OBS! Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt ovan.

Allvarlig arbetsskada och tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen ska händelser som lett till dödsfall, allvarlig personskada samt skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar till telefon 010-730 90 00. Utanför kontorstid används journumret 08-737 15 55. Påföljd i form av bötesstraff kan uppkomma om anmälan inte lämnas in i tid.

Exempel på allvarliga arbetsskador är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • skador på inre organ
 • stor blodförlust
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka
 • covid-19.

Som allvarligt tillbud räknas sådant som kan leda till stor fara för ohälsa och olycksfall som:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen

 • mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Som arbetsgivare

 • Du är ansvarig för att arbetskador anmäls och ska få kännedom om alla arbetsskador.
 • Utredning av arbetsskador och tillbud ska utföras av dig som chef tillsammans med den drabbade och arbetsmiljöombudet för att undersöka varför det hände och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Det är viktigt att försöka komma fram till grundorsakerna till händelsen och utifrån det besluta om förebyggande åtgärder. De aktiviteter som inte kan åtgärdas omedelbart ska föras in i handlingsplanen och ska följas upp av dig som chef.
 • Allvarliga olyckor/dödsfall ska utan dröjsmål rapporteras till Arbetsmiljöverket av prefekt/motsvarande på telefon 010-730 90 00. Utanför kontorstid
  används journumret 
  08-737 15 55.
 • Om den skadade söker ersättning hos AFA eller Försäkringskassan
  ska anmälan skrivas under av arbetsgivaren.

Som medarbetare

 • Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.
 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.
 • Anmäl skadan till Försäkringskassan. En anmälan är ett viktigt underlag för att du ska kunna ansöka om ersättning från de försäkringar du omfattas av som anställd.
 • Anmäl till AFA "Skadeanmälan PSA" om du vill söka ersättning för kostnader orsakade av sjukdomen/ arbetsskadan, prefekt/motsvarande skriver under anmälan. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan se nedan under Ersättning för anställda.
 • En anmälan visar också brister i arbetsmiljön och gör det möjligt för universitet att utreda, åtgärda och förebygga.

Ersättning för anställd

 • Arbetsskadeförsäkring kallas den socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan. Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan (Arbetsskadeförsäkringen). Det gäller kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands.
 • Alla med anställning på Umu omfattas dessutom av det statliga personskadeavtalet (PSA). Avtalet administreras av AFA Försäkring AB. Det går att få ersättning för arbetsskadan från AFA Försäkring oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte. Det går därigenom att få dubbel arbetsskadeersättning.
 • Om man ska få ersättning måste man ha haft arbetsoförmåga dvs. skadan har lett till frånvaro eller att man varit hos läkare. Exempel på ersättning du kan få:
  • Kostnader för sjukvård, läkemedel och resor till läkarbesök.
  • Skadade kläder, glasögon eller liknande.
  • Ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande.
  • Vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan. ILO-listan är en lista över yrkessjukdomar).
 • Men om du ramlar på väg till jobbet och gör illa dig och glasögonen går sönder men du behöver inte söka läkare och du behöver inte vara hemma från jobbet, så får du ingen ersättning för glasögonen.
 • Försäkringarna gäller inte när ett motorfordon är inblandat i olycksfallet, olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Självrisken är 500 kr. Om du får avslag där så kan du ansöka om ersättning hos AFA (du måste då bifoga avslagsbrevet).

Utländska gäster och stipendiater

Utländska personer som har ett uppdrag vid Umeå universitet t.ex. postdoktorer, gästforskare, gästföreläsare, opponenter, praktikanter, icke folkbokförda medarbetare samt dennes medföljande familj (maka, make, sambo, barn) omfattas inte av kollektivavtalade försäkringar eftersom de inte är anställda. De omfattas av Kammarkollegiets "Försäkring för utländska besökare vilken gäller dygnet runt och ersätter oplanerad och oförutsedd vård.

Om en olycka inträffar ska en skadeanmälan fyllas i och undertecknas av chef på institution/enhet och skickas till Kammarkollegiet.

Som student

 • Anmäl arbetsskadan till Kammarkollegiet och även till Försäkringskassan. Om arbetsskadan inträffat under praktik eller under utbildningsmoment som likställs med förvärvsarbete så kan du vara berättigad till ersättning från Försäkringskassan.
 • Studenter omfattas av Kammarkollegiets "Personskadeförsäkring för studenter", som är gratis men självrisken är alltid 500kr. Den omfattar både studenter som är bosatta i Sverige och studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Den gäller även om studenten sitter och pluggar på skolan på kvällstid. Den gäller dock endast i Sverige.
 • Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Du kan få ersättning för läkarvård, sveda och värk, sjukresor. Eftersom denna försäkring endast gäller under "skoltid" är det viktigt att studenten också har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar.
 • Anmälan om ersättning görs via blanketter som finns på Kammarkollegiets hemsida.
 • Skadeanmälan ska ha inkommit till Kammarkollegiet inom 3 år från dagen då skadan inträffade. Du ska anmäla även om du inte ansöker om ersättning då det är bra att det är dokumenterat ifall du får besvär i framtiden.

 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.

 • Om skadan uppkommit under praktiska moment som liknar förvärvsarbete/
  på praktik så kan ersättning även sökas från Försäkringskassan. Läs mer i rutinen.

Utländsk student

Utländska studenter som studerar i Sverige är försäkrade dygnet runt med försäkringen Student IN. Försäkringen är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter och kostar inget för dig som studerar (måste dock finnas utbytesavtal). Självrisken är 1500 kr. En utländsk student som skadar sig på fritiden får anmäla via Student IN. Ersättning kan t.ex. fås för medicin på recept och läkarbesök.

Student utomlands

Om du ska studera eller praktisera utomlands via ett svenskt lärosäte är du försäkrad dygnet runt med Student UT-försäkringen. Den innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och är gratis för dig som student. Självrisken är 1500kr. Om en student befinner sig utomlands t.ex. på en kurs och under vistelsen råkar ut för en arbetsskada, olycka eller sjukdom så gäller försäkringen.

Som arbetsmiljöombud

 • Du ska få kännedom om och ta del av alla arbetsskador.
 • Du ska bevaka att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra att liknande inträffar igen.

 

 

 

 

 

 

Frida Fjellström
2022-05-02