Detta gör ett arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombuden vid Umeå universitet spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att stärka en arbetsmiljö som främjar hälsa, inspirerar till engagemang och ger medarbetare möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöombud är samma sak som skyddsombud.

Arbetsmiljöombuden vid Umeå universitet spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att stärka en arbetsmiljö som främjar hälsa, inspirerar till engagemang och ger medarbetare möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöombud är samma sak som skyddsombud.

Vid universitetet finns huvudarbetsmiljöombud samt arbetsmiljöombud vid de olika enheterna och institutionerna.

Ditt arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombud 2020-03-01 till 2023-03-31

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98 
Linda Johansson, telefon 090-786 67 11
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34

Arbetsmiljöombud vid din enhet/institution

Du hittar en lista över alla universitetets arbetsmiljöombud i listan nedan.

Arbetsmiljöombud vid Umeå universitet

Detta gör arbetsmiljöombudet

Som arbetsmiljöombud är du den som företräder dina kollegor vid arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter

Arbetsmiljöombudets verksamhetsområde kan omfatta en institution eller enhet, men kan också vara ett mindre område om ni är flera arbetsmiljöombud som delar på ett verksamhetsområde. Uppdraget innebär att du:

 • ska verka för goda arbetsmiljöförhållanden i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
 • ska motivera medarbetarna att medverka och bidra i arbetsmiljöarbetet och vara en resurs och samtalspartner till prefekten/chefen.
 • utför ditt uppdrag i tjänsten. 

Som arbetsmiljöombud har du inte något ansvar för arbetsmiljön i juridisk mening och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas. Du har inte heller ansvar för att genomföra de åtgärder av brister i arbetsmiljön som du eventuellt upptäcker.

Detta bör arbetsmiljöombudet ha kunskaper om

Arbetsmiljöombudet bör ha kunskap om:

 • Arbetsmiljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde ur fysisk, organisatorisk och social synvinkel. 
 • Förändringar som planeras av verksamhet och organisation samt överväga vilka konsekvenser dessa kan få ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket som är tillämplig inom verksamhetsområdet.
 • Annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.
 • Innehållet i de centrala parternas avtal, överenskommelser mm som har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

Dina arbetsuppgifter som arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud förväntas du:

 • Ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas.
 • Delta i planeringen av organisationsförändringar, utbildningar för medarbetarna, införande av ny teknik och arbetsmetoder, inredning, planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall samt i annan planering som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Påverka att prefekt/chef utför systematiskt arbetsmiljöarbete  enligt universitetets riktlinjer.
 • Delta vid upprättande av handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder.
 • Delta vid riskbedömningarna.
 • Yttra sig över ny- och ombyggnadsärenden, inrednings- och utrustningsärenden samt ramprogram.
 • Vid signaler på arbetsrelaterad ohälsa eller annan bristande anpassning av arbetet till medarbetarnas förutsättningar och behov, ta initiativ till att åtgärder vidtas för att lösa problemen.
 • Beakta relationsproblem mellan student/lärare och samarbeta med studerandearbetsmiljöombud. Delta i arbetsmiljörond och andra undersökningar om arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Delta i sammanträden vid institutionen/enheten där arbetsmiljöfrågor behandlas, till exempel arbetsplatsträffar och lokal samverkansgrupp.
 • Medverka vid introduktion av nyanställda, studenter och gästforskare.
 • Delta vid utredning av arbetsskada.
 • Bevaka att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att förhindra att liknande inträffar igen.

Dina rättigheter som arbetsmiljöombud

Du har rätt att:

 • Få kännedom om och ta del av alla arbetsskador.
 • Tillkalla arbetsmiljösamtal med prefekt/chef där såväl fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor vid institutionen/enheten diskuteras.
 • Själv företa regelbunden inspektion av sitt arbetsmiljöområde.
 • Delta vid brandsyn.
 • Delta vid Akademiska hus eller annan hyresvärds slutbesiktning av ny-, om- och tillbyggnad.
 • Begära att systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom sitt verksamhetsområde genomförs.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Med beaktande av sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Efter överenskommelse med prefekt/chef samla arbetstagarna inom sitt verksamhetsområde under ordinarie arbetstid för information i aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • Vända sig till företagshälsovården eller universitetets arbetsmiljöansvariga för att få råd och stöd i arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
 • Påkalla arbetsmiljökommitténs behandling av arbetsmiljöfråga.
 • Påkalla ingripande av tillsynsorgan (t ex Arbetsmiljöverket, brandmyndighet eller strålsäkerhetsmyndigheten) om framställning till prefekt/chef inte leder till erforderligt resultat inom rimlig tid.
 • Om visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för medarbetarens liv och hälsa och rättelse inte genast uppnås genom prefekt/chefs försorg, bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
 • Få skriftlig bekräftelse från prefekt på framställning som arbetsmiljöombudet inlämnat.

Studenternas arbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, chefer och arbetsmiljöombud ska därför ha en nära samverkan med studenternas arbetsmiljöombud. Ombuden har god kunskap om arbets- och studiemiljön och är därför en viktig kontakt i arbetsmiljöarbetet.

Studenternas ombud väljs varje år av studentkårerna och en uppdaterad lista hittar du under rubriken Relaterad information här på sidan.

Huvudstuderandearbetsmiljöombud 2022-07-01--2023

Emanuel Lindberg, NTK: studiesocialt@ntkumea.se
Emma Johansson, Medicinska studentkåren: studiesocialt@medicinska.se
Tove Berglund, Umeå studentkår: likavillkor@umeastudentkar.se

Elizabet Westerlund
2022-09-30