Tolv forskare tilldelas forskningsresurser

16 december 2021

Medicinska fakultetsnämnden har beslutat tilldela 12 forskare anslag inom ramen för tre utlysningar: Fakultetsfinansierad forskningstid, Forskningslyftet och Klinisk forskningsresurs för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus.

Syftet med de tre utlysningarna är att ge olika grupper av forskare möjligheter att både stärka sin egen forskning och att utveckla forskningen inom sina ämnen/enheter.

Fakultetsfinansierad forskningstid

Inom ramen för utlysningen Fakultetsfinansierad forskningstid beslutade fakultetsnämnden att tilldela professor Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi, extra forskningstid i två år.

Syftet med utlysningen är att ge forskaren tid och möjlighet att under två år kunna formera nya projekt, skriva ansökningar och/eller åka på forskningssabbaticals vid andra lärosäten för att samla data och material/lära sig nya metoder/knyta kontakter etc.

Forskningslyftet

Utlysningen inom Forskningslyftet har sin bakgrund i den genomgång som forskningsstrategiska nämndens gjorde på uppdrag av fakultetsnämnden av alla institutioner vid fakulteten. Syftet var att identifiera institutioner/avdelningar/ämnen i behov av forskningsstrategiska resurser. Det ledde till att denna utlysningsomgång riktade sig till Institutionen för omvårdnad och avdelningarna för Arbetsterapi eller Idrottsmedicin vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Inom utlysningen Forskningslyftet 2021 beslutade fakultetsnämnden fördela 475 000 kronor/år i tre år, till:
Annica Backman, Institutionen för omvårdnad
Annika Bay, Institutionen för omvårdnad
Andreas Hult, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (idrottsmedicin)
Apostolos Theos, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (idrottsmedicin)
Annika Toots, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (arbetsterapi)
Lenita Lindgren, Institutionen för omvårdnad

Klinisk forskningsresurs

Det vetenskapliga samarbetet mellan kliniska forskare vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, vid övriga länssjukhus i Norra sjukvårdsregionen och forskare vid Umeå universitet är essentiellt för att sjukvårdsenheter ska få universitetssjukvårdstatus och för att säkerställa att forskning finns inom de ämnen som ingår i Medicinska fakultetens hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Efter en genomgång av den kliniska forskningen och universitetssjukvården, framgår att forskningen vid ett antal enheter i Norra sjukvårdsregionen behöver stärkas för att bibehålla eller uppnå universitetssjukvårdsstatus och där viktiga ämnen riskerar att bli utan forskningsverksamhet vid Umeå universitet.

Utlysningen av särskilda forskningsresurser för utlysningen Klinisk forskningsresurs för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus riktade sig till sökanden med en yrkeslegitimation och tillsvidareanställning vid Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland samt Region Norrbotten (inkluderande kombinationsanställda), med en anknytning till något av följande ämnen vid Umeå universitet: Psykiatri, Dermatologi och venereologi eller Barn-och ungdomspsykiatri.

Inom utlysningen Klinisk forskningsresurs för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus 2021 beslutade fakultetsnämnden fördela medel av 475 000 kronor/år i tre år, till:
Maja af Klinteberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin (dermatologi och venereologi)
Inga Dennhag, Institutionen för klinisk vetenskap (barn- och ungdomspsykiatri)
Eva Henje, Institutionen för klinisk vetenskap (barn- och ungdomspsykiatri)
Jenny Molin, Institutionen för klinisk vetenskap/Institutionen för omvårdnad (psykiatri)
Magnus Sjögren, Institutionen för klinisk vetenskap (psykiatri)

Strategiska forskningsresurser 2022

Förutom de tre satsningarna ovan har Medicinska fakulteten för 2022 tilldelat bidrag inom ramen för satsningen på Nydanande och tvärvetenskaplig forskning. Under våren öppnar utlysningarna Strategisk forskningsresurs liksom Strategisk forskningsresurs för unga forskare. Under 2022 kommer utlysningar av medel för Sabbaticals och Vetenskapliga möten att vara öppet löpande under hela året. Beredningsarbetet för de så kallade Bioteknikmedlen liksom Forskningsinfrastrukturmedel (5 miljoner kronor/år) pågår och beslut väntas senare i vår.

För fakultetens forskare finns även de projektanslag för klinisk forskning som ALF-systemet årligen utlyser samt TUA:s utlysning av projektmedel för odontologisk forskning. Därtill utlyser Region Västerbotten vart tredje år så kallade Spjutspetsmedel för klinisk forskning.

En särskild strategisk satsning är dessutom prefekternas forskningsstrategiska disposition som varje institution tilldelats, vilket totalt för hela fakulteten utgör en satsning på 20 miljoner kronor/år, i syfte att stärka respektive institution utifrån dess unika behov.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.