UKÄ granskar universitetets kvalitetssystem

31 mars 2021

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar just nu Umeå universitets kvalitetssäkringsarbete.
En självvärdering skickades in i november och just nu förbereder sig universitetet inför bedömargruppens andra platsbesök.
Medarbetare och studenter vid ett antal olika utbildningar kommer då att intervjuas.

Det nationella systemet för kvalitetssäkring som infördes 2017 innebär att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildning håller hög kvalitet.
Därför är lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten viktigt och något som UKÄ granskar. Under perioden 2017–2022 får alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat och just nu granskas alla de stora bredduniversiteten.

Omfattande arbete med självvärdering

Umeå universitets nuvarande kvalitetssystem för utbildning fastställdes av rektor 2019, men det har en lång historia och baseras på aktiviteter som är etablerade i verksamheten sedan länge.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto:

– Ett bra och välfungerande kvalitetssystem ska vara utformat så att det fångar upp både styrkor och svagheter och att det leder till åtgärder när brister väl har identifierats. Det tycker vi att vårt kvalitetssystem gör även om implementeringen och utvecklingen av systemet är ett ständigt pågående arbete som aldrig kommer att bli helt klart, säger rektor Hans Adolfsson.

Inför granskningen har Umeå universitet lämnat in en självvärdering. Den skrivs efter en given mall och omfattar sex bedömningsområden.

1. Styrning och organisation
2. Förutsättningar
3. Utformning, genomförande och resultat
4. Jämställdhet
5. Student- och doktorandperspektiv
6. Arbetsliv och samverkan

– För att få helt godkänt på lärosätesgranskningen krävs att universitetets kvalitetssystem uppfyller kraven för alla sex bedömningsområdena och att vi i vår självvärdering har lyckats beskriva på vilket sätt det görs, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Studenterna har lämnat en självständig inlaga där de, ur sitt perspektiv, beskriver hur de tycker att Umeå universitets kvalitetssystem fungerar.

– Det finns ett stort engagemang för högskolepedagogik på Umeå universitet och det var något som vi lyfte i studentinlagan. Även inkludering av heltidsförtroendevalda från kårerna i mer centrala organ lyfte vi som positivt. Däremot ser vi förbättringsmöjligheter gällande förutsättningar för studentrepresentation på lägre nivåer runtom universitetet, säger Anna Larsson vid Umeå studentkår som var projektledare för arbetet med att skriva studentinlagan.

Två platsbesök

UKÄ:s bedömargrupp gör två digitala platsbesök på Umeå universitet. Det första genomfördes den 17 mars. Bedömargruppen intervjuade då olika grupperingar, till exempel universitetsledningen, dekaner, studenter samt representanter för universitetsstyrelsen och vissa stödfunktioner. Bedömargruppen återkommer under tre dagar i maj och genomför då intervjuer utifrån de fördjupningsspår som valts ut. 

Heidi Hansson, vicerektor Umeå universitet

Foto:

– Fördjupningsspåren kan sägas vara stickprov på olika kvalitetssäkringsprocesser. Bedömargruppen vill se hur processerna fungerar i praktiken inom olika utbildningar eller utbildningsmiljöer, säger Heidi Hansson.

För Umeå universitet har bedömargruppen valt dessa tre fördjupningssprår:
1. Dialogerna i relation till arbetet med verksamhetsplanering som en del av kvalitetssystemet,
2. Utbildningsnära kvalitetsarbete med särskilt fokus på kursutvärderingsprocessen,
3. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning som ett led i kvalitetsarbetet.

För dessa fördjupningsspår har bedömargruppen valt en utbildning eller utbildningsmiljö per fakultet. För Humanistiska fakulteten har bedömargruppen valt ut fristående kurser inom ämnet Engelska, för Medicinska fakulteten ingår Biomedicinska analytikerprogrammet och från Samhällsvetenskapliga fakulteten det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har bedömargruppen valt Arkitekthögskolan som utbildningsmiljö.

– Att dessa utbildningar valts ut beror bland annat på att de relativt nyligt genomfört enutvärdering genom kollegial extern granskning som är en viktig aktivitet i vårt kvalitetssystem för utbildning, säger Heidi Hansson och fortsätter:

– Vid det andra platsbesöket vill bedömargruppen framför allt intervjua prefekter, lärare och studenter vid dessa utbildningar, men också representanter för de olika fakulteterna. Vi håller just nu på att samla in den dokumentation som bedömargruppen har begärt in.

Få får godkänt

Hittills har UKÄ granskat kvalitetssäkringssystemet vid 20 olika lärosäten. Endast två av dessa har fått helt godkänt och två har fått omdömet ifrågasatt kvalitet. Det vanligaste omdömet är godkänt med förbehåll. Under hösten 2021 får Umeå universitet veta vad UKÄ tycker om vårt kvalitetssystem.

Redaktör: Åsa Rudehäll

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.