WHO-studien om studenternas mående fortsätter

21 mars 2022

Sedan vårterminen 2021 deltar Umeå universitet i ett WHO-projekt om studenternas psykiska hälsa. Syftet är att få en tydligare bild av hur universitetets studenter mår och att på sikt ta fram digitala stödformer. Nu är det dags för vårens nya programstudenter att bli inbjudna till att delta i undersökningen. Vi vill be dig som träffar de här studenterna under deras första termin på program på grundnivå, att sprida förhandsinformation om enkäten.

Studenter ställer ofta höga krav på sig själva, både när det gäller studierna och prestationer i livet i övrigt. Flera undersökningar pekar på att det är vanligt att studenter upplever stress, ångest, nedstämdhet och känner oro för att inte klara av sina studier. För att få en tydligare bild av hur våra studenter mår och att på sikt ta fram digitala stödformer, deltar Umeå universitet på universitetsledningens uppdrag i ett WHO-projekt om studenternas psykiska hälsa. Hjälp oss sprida informationen till de studenter som berörs!

Enkätundersökning till studenter i april

Som ett första steg behöver vi få veta hur våra nya studenter faktiskt mår och om måendet förändras under studietiden. Alla studenter som läser termin 1 på ett program på grundnivå under våren 2022 kommer därför att få en länk till en hälsoenkät skickad till sig per mejl den 5 april. Enkäten innehåller frågor om den fysiska och psykiska hälsan.

Preliminärt den 30 mars kommer samma studenter att få ett mejl med inledande information om projektet och hälsoundersökningen.

Hur du som medarbetare kan bidra

När studenter mår dåligt kan det också påverka deras studiesituation. Du som möter studenter i vardagen kan bli direkt berörd på olika sätt som du kanske inte alltid känner dig rustad att hantera. De studenter som väljer att delta i enkäten kommer att få information om hur de kan få stöd av professionella aktörer och verktyg i att hantera sitt mående.

Vi vill be dig som möter vårens förstaterminsstudenter på program på grundnivå att ge dem förhandsinformation genom att lägga ut följande information på aktuella lärplattformar:

Hur mår du som student?

Den 5 april får du ett mejl från avsändaren "Swedish WHO-WMH-ICS survey" med en länk till en hälsoenkät. Oavsett hur du mår när du får enkäten så är dina svar väldigt värdefulla för att vi ska kunna ge rätt stöd till våra studenter som behöver det. Preliminärt 30 mars får du ett mejl med mer information. Du kan också läsa mer här.

Informationen kan gärna läggas ut på lärplattformarna så snart som möjligt, och tas bort efter 5 april.

Om projektet

Hälsoenkäten är en del i det globala forskningsprojektet "World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)", som har pågått sedan 2012. Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter genom att på ett systematiskt sätt följa upp hur studenter i Sverige mår och att utveckla och erbjuda kvalitetssäkrade insatser för studenter som behöver stöd för att må så bra som möjligt. Universitet i ett 20-tal länder deltar sedan tidigare, och Umeå universitet deltar alltså från och med våren 2021. Hos oss är det Studentcentrum/Studenthälsan som samordnar projektet. Universitetsledningen och studentkårerna är medverkande aktörer.

Projektets fortsättning

Undersökningsgruppen utökas successivt så att förstaterminsstudenterna på program på grundnivå bjuds in att delta i studien under varje termin till och med 2024. Dessa studenter får sedan årligen en uppföljningsenkät.

Vill du veta mer eller har frågor?

Läs mer om projektet

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Ann-Kristin Sandström, Studentcentrum/Studenthälsan.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.