Ytterligare åtgärder för en tryggare arbetsplats

29 april 2022

Nu kommer ytterligare åtgärder genomföras för att förbättra arbetet med att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom universitetets verksamheter. Åtgärderna är prioriterade av universitetsledningen utifrån de förslag som presenterades i den externa utvärderingen.

Utvärderingen genomfördes av Karin Röding, som presenterade sin slutrapport den 8 april. Därefter har rapporten även presenterats för universitetsstyrelsen och diskuterats i universitetsledningen och i ledningsrådet där rektorer, dekaner, universitetsdirektör, föreståndare för lärarhögskolan, överbibliotekarie och representanter för studenterna ingår.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto:

– Rapporten utgör ett bra underlag för vårt förbättringsarbete. Den bekräftar också att vi är på rätt väg med våra prioriteringar, bland annat att vi behöver förstärka universitetets stöd till prefekter, chefer, studenter och medarbetare när arbetsmiljöproblem uppstår i vår verksamhet, säger rektor Hans Adolfsson.

Två steg

Stödet kommer att stärkas i två steg. Universitetsförvaltningen har i ett första steg fått i uppdrag att inrätta ett stödteam med utökade resurser vid Personalenheten dit prefekter och chefer kan vända sig till för råd och stöd när svårare arbetsmiljöproblem uppstår i deras verksamheter. Stödteamet beräknas vara på plats under hösten 2022. Universitetet kommer också se över stödet till studenter och medarbetare där doktorander utgör en viktig grupp att särskilt uppmärksamma.
Nästa steg blir att ta fram ett förslag på hur stödet på institutions- och fakultetsnivå bör se ut för att verksamheten ska få bättre möjligheter att agera tidigt vid arbetsmiljöproblem. Här förväntas ett förslag kunna presenteras under hösten 2022.

Levande diskussion

Utvärderingen pekar också på vikten av att ständigt hålla diskussionen om arbetsmiljö och lika villkor levande inom hela universitet för att det förebyggande arbetet ska leva. Utbildning i värdegrundsfrågor för att hjälpa medarbetare och studenter att agera om något händer är också en åtgärd som utvärderingen lyfter fram.
– Vi kommer att se till att de här aktiviteterna kan planeras och påbörjas och här utgör vårt tidigare värdegrundsarbete ett bra fundament. Dessa frågor är inte något som blir klart en gång för alla och "går att bocka av", så i den fortsatta dialogen är jag övertygad om att det kommer fram fler förbättringsförslag, säger Hans Adolfsson.

En översyn av rutiner och ansvar för utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt för Personal- och ansvarsnämnden, PAN, är sedan tidigare påbörjad och kommer att fastställas under våren i form av handläggningsordningar.

Övriga aktiviteter inom ramen för arbetet med att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som är genomförda eller pågår finns på webbsidan För en tryggare arbetsplats som lever upp till värdegrunden.
Där finns också slutrapporten att läsa, och svar på de frågor som togs upp under den öppna presentationen den 8 april.

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Här hittar du Karin Rödings rapport om universitetets hantering av missköstamhet. 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.