Ny förordning om avgifter för forskningsinfrastruktur

31 mars 2023

Från och med 1 oktober 2022 gäller en ny förordning om avgifter för forskningsinfrastruktur som berör alla lärosäten. Förordningen ska ge universitet och högskolor bättre förutsättningar att tillgängliggöra sin forskningsinfrastruktur för andra aktörer.

Forskningsinfrastruktur som tillhandahålls till externa användare omfattas av förordningen, under förutsättning att nedanstående är uppfyllt.

• Forskningsinfrastrukturen ska stå helt eller delvis under lärosätets kontroll.
• Det ska finnas fastställda och dokumenterade kriterier för tillgänglighet
• Forskningsinfrastrukturen ska tillhandahållas inom ramen för lärosätets uppgifter.

Definitionen av begreppet forskningsinfrastruktur är enligt EU-kommissionens förordning nr 651/2014, vilket är en väldigt bred definition, där i stort sett alla anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra forskning ingår.

Universitet och högskolor får bestämma avgifternas storlek och de ska sättas så att de täcker upp till verksamhetens kostnader (upp till full kostnadstäckning). En sådan definition medger att man sätter ett lägre pris eller helt avstår från att ta ut avgift. Om det är nödvändigt för att undvika snedvriden konkurrens på marknaden, när man säljer till privata aktörer, måste dock avgifterna sättas utifrån marknadsmässiga grunder. Detta gäller inte forskningssamarbeten med andra lärosäten. Det finns även i övrigt möjlighet att mellan universitet och högskolor komma överens om och hur avgifter sätts.

Universitet och högskolor får behålla intäkter upp till full kostnadstäckning men om intäkterna är högre än kostnaderna kan det i vissa fall bli aktuellt att betala in överskottet till staten.

Gränsdragningen mot uppdragsforskning är inte helt glasklar. Enligt Ekonomistyrningsverket bör utgångspunkten vara i vilken utsträckning en tjänst kan hänföras till själva forskningsinfrastrukturen respektive uppdragsforskningen. Om tjänsten framför allt är hänförbar till forskningsinfrastruktur bör avgiften redovisas enligt den nya förordningen. Det behöver därför göras en bedömning av om tjänsten till huvudsaklig del är hänförbar till forskningsinfrastrukturen eller om nyttjande av forskningsinfrastrukturen endast bedöms motsvara en mindre del av tjänsten.

Hur påverkas Umeå universitet?

Rådet för infrastruktur, RIS, under ledning av prorektor Katrine Riklund har tillsammans med Ekonomienheten diskuterat den nya förordningen:

• Umeå universitet har kontaktat det nationella projektet SESAM. Det arbete som pågår inom SESAM är att ta fram riktlinjer till infrastrukturer när det gäller avgifter. Målet är att dessa riktlinjer ska vara klara innan sommaren 2023.

• Umeå universitet avvaktar dessa riktlinjer och kommer att därefter att ta ställning till det fortsatta arbetet inom Umeå universitet samt att vi återkommer med mer information då.

Det innebär att nu gällande rutiner gäller även fortsättningsvis och tidigast under hösten 2023 kommer eventuell förändring att genomföras.

Kontaktpersoner

Om det finns frågor, kontakta gärna:

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör
Annica Eriksson, controller Ekonomienheten

Läs mer om forskningsinfrastruktur.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.