Förskoleråd 210112

Förskoleråd 21-01-12
Kl. 14.30-16

Närvarande
Ingela Andersson, NMD
Mareike Jendis, Språkstudier
Anna Olausson, TUV
Birgitta Wilhemsson, LH
Helena Rosqvist TUV, ordförande
Externa ledamöter:
Monica Andersson
Pär Sundström

Frånvarande
Sara Rylander, Estetiska institutionen

Ärende
1. • Dagordning
• Ingela Andersson utses till justerare
• Föregående minnesanteckingar

2. Diskussion om prioritering av punkterna i uppföljnings- och åtgärdsplan 2021.

Birgitta och Helena ansvarar för att titta på gällande matris som ska skickas och uppdateras i samråd med kursansvariga under VT21.

Rådet anser att ett vårintag på distans kan betyda att fler har möjlighet att delta. Birgitta skissar på olika scenarier som diskuteras i rådet i april.

3. Det är önskvärt att enas om att hålla på behörighetskraven som finns i kursplaner.

Rådet är eniga om att studenter ska erbjudas ett ordinarie provtillfälle samt ett omprov inom kursens ram. Nästa omprovstillfälle erbjuds nästa gång kursen genomförs. För att tydliggöra detta för studenter kan lärare ange i studieguider att aktuell kurs är behörighetsgivande.

4. Remissvar - hållbar utveckling i förskollärarprogrammet Rådet diskuterar begreppet hållbar utveckling och hållbart lärande i förskolan. Svar sammanställs av Helena och skickas till Boa 13/1-21.

5. Nya förskollärarstudenter VT21

Information/filmer till studenter från studentcentrum finns att lägga in i kurssajter

VFU
VFU 1 ska anpassas i samråd med samrådare och förskolor och troligtvis genomföras till största del utomhus

Digitala VFU-besök fortsätter och diskussion om krav på samtyckesblankett pågår

Beslut om begränsing av omprov. I dagsläget är 53 studenter antagna och första kursen kommer att genomföras digitalt med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att Lärarhögskolans rektor skärpt kraven på digital undervisning.

Studievägledning: https://youtu.be/ovCx0gyvINU
Stöd vid funktionsnedsättning: https://youtu.be/OOU8amGqyEs
Studenthälsan: https://youtu.be/bHN-JVJ2NwQ

Text i kursplaner avseende omprov för VFU ses över i TUV:s Grundutbildningsutskott.

6.
Beslut om förskolerådets äskande av medel kommer inom kort.

7.
Övriga frågor
• Avslutning för studenter i Ö-vik i juni- Lärare som har medverkat i studenternas utbildning är välkomna att delta
• Ny remiss – Kommunikationsplan

Datum för avslutningen meddelas inom kort

Synpunkter på remissen ska skickas till Boa 1/2-21

8.
Lärare efterfrågar filmer/material som kan användas i digital undervising när möjligheter till fältstudier och praktisk tillämpning utöver VFU inte finns


Nästa möte: 21-03-23, Kl. 8.30-10

"Förskoledagen" skjuts upp till 22 juni 2021

Minnesanteckningar:
Helena Rosqvist

Justerare:
Ingela Andersson

 

Marie Oskarsson
2021-01-15