Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen 2010113

Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen

Minnesanteckningar

Datum: 2020 10 13, kl. 10.00-12.00


Mötet genomfördes via Zoom

Närvarande: Gudrun Svedberg, ordförande, TUV
Ingmarie Mellenius, Språkstudier
Anneli Nielsen, TUV
Mathias Norqvist, NMD
Lotta Vingsle, NMD
Maria Levlin, Språkstudier
Erika Isberg, Ped. Inst
Tomas Lilja, Studievägledare (adjungerad, punkt 4)

Ärenden:

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnande mötet

2. Fastställande av dagordning och mötessekreterare
• Dagordningen fastställdes.
• LV utsågs till mötessekreterare.

3. Föregående protokoll
• Antagning.se anger ej antal campusträffar. Däremot länk till programsidor där 3-5 träffar/termin anges.
• Behörighetskrav. Ändring görs i kursplan för Metodkurs. hela termin 1 samt 20 hp från termin 2 krävs för termin 3.
• Kursstart termin 2 sker digitalt för samtliga program/specialiseringar.
• Kollegial granskning. En granskare har tackat ja, en återstår.
• Rådet har äskat medel för programutvecklingsdagar
• Ordförande har kontaktat UMPE för att gemensamt arbeta för studeranderepresentant i programrådet.

4. Reservantagning (Tomas Lilja, studievägledare)
Reservantagning genomfördes inte i höst vilket resulterat i färre studenter. Rådet efterfrågar rutiner på kansliet för detta. A Tegström och T Lilja ska ta fram ett årshjul som förankras hos programrådet. EI presenterade tre förslag som Pedagogiska inst kan göra för att skapa mer tid för reservantagning. T Lilja undersöker förutsättningarna för detta samt vilka möjligheter den tidigare antagningen ger. Dessutom undersöks om statistik från tidigare år kan ligga till grund för inom vilka specialiseringar överintaget bör vara störst.

5. Lärarlyft för speciallärare
TUV och Pedagogiska inst avser att tacka nej till lärarlyft pga bemanningssituationen. Rådet är enigt om att det är viktigt att Umu kan erbjuda lärarlyft. Förslag till hur detta kan lösas diskuterades. Kan lärare från andra institutioner anställas för att bedöma i stora kurser? Hur kan vi långsiktigt arbeta för en lösning? Vad kan LH göra? Problematiken tas upp i Programanalysen. Språkstudier (sammankallande) och NMD tar initiativ till en skrivelse till LH

6. Tillgodoräknanden
Rådets förslag när det gäller kartläggning av hur tillgodoräknanden kan hanteras kvarstår. Kanslichef Boa Drammeh undersöker förutsättningarna.

7. Kursplaner
NMD har reviderat kursplaner för termin 2.
Breddningskursens FSR: "visa förmåga att tillämpa" kommer till nästa år att ändras till "visa kunskap om".

8. Programanalys (VP/VB)
Inlämnas till kansliet 30 okt. GS förbereder och skickar ut till rådet för inspel.

9. Övergripande ansvar för programmen
Detta ses som otydligt vilket har diskuterats med kanslichef och utbildningsledare.

10. Information, rapporter
Programrådets arbete presenteras vid kommande prefekt och studierektorsmöte.

11. Övriga frågor:
- Terminsbryt 2021/2022 lämnas utan åtgärd pga det är ovisst hur pandemin påverkar programmens upplägg
- Mkt. positiv kursutvärdering av kurs 1.
- Frågor som ventilerats: Hur anpassas uppgifter som är tänkta att genomföra i praktiken, om pandemin är ett hinder? Riskerar färdigheter att förloras vid digital undervisning?
- Programrådet anser att 20 tim/termin bör avsättas i bemanningsplanerna för att möjliggöra aktivt engagemang i programrådets arbete.

10. Nästa möte äger rum den 17 nov kl. 08.30 – 10.30 via Zoom

9. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

Minnesantecknare 

Lotta Vingsle

JusterareGudrun Svedberg

 

Marie Oskarsson
2020-11-06