Utbildning på forskarnivå

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå kan vända dig till prefekten vid en institution eller till forskare på institutionen för att få information om pågående forskningsprojekt.

Här hittar du doktorandhandboken med information om lärandemål, uppföljning av studieplan, kurser på forskarnivå, tips inför disputation och annat du kan behöva i din forskarutbildning. Du hittar också de blanketter du behöver under dina forskarstudier.

Fakultetsgemensamt forskarutbildningsprogram

Du som antas till utbildning på forskarnivå från 2021-07-01 kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten enligt ny allmän studieplan. Programmets mål är att stödja den individuella progressionen mot examensmålen, erbjuda möjligheter till utbyte över ämnes- och institutionsgränser, och erbjuda en forskarutbildning på lika villkor.

Forskarutbildningsprogrammet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över åtta terminer (totalt fyra år) respektive över tolv terminer (totalt sex år), med programstart varje höst- och vårtermin. Programmet omfattar förutom obligatoriska kurser även poänggivande arbete i basgrupper som följs åt under programmets gång. Basgrupperna träffas digitalt en till fyra gånger per termin enligt ett flexibelt schema. Varje träff beräknas till tre timmar med motsvarande fem timmars förberedelsetid.

Kurser som ingår i forskarutbildningsprogrammet och under vilka veckor och vilken termin de ges för doktorander antagna till det fyra- respektive sex-åriga programmet, sammanfattas i tabellen nedan. Den första kursen termin 1 ges på campus, medan övriga kurser företrädesvis ges digitalt.

Schemat är preliminärt. Om inget annat anges avser kursveckorna heltidsstudier (100 % studietakt).

För den som avser att påbörja forskarutbildningsprogrammet en hösttermin ska ansökan till utbildning på forskarnivå vara fakultetskansliet tillhanda senast den 1 september (samma år som man avser att börja).

För den som avser att påbörja forskarutbildningsprogrammet en vårtermin ska ansökan till utbildning på forskarnivå vara fakultetskansliet tillhanda senast den 15 januari (samma år som man avser att börja).

Kurs Vecka
VT
Vecka
HT
Termin
(4 år)
Termin
(6 år)
Gemensamma utgångpunkter för vetenskap och forskning* 7-8 39-40 1 1
Forskningsetik 5 37 2 2
Akademiskt skrivande** 6-11 38-43 3 4
Muntlig presentation 4 36 4 5
Ansökningsskrivande 6-7 38-39 6 8
Kunskapstranslation 4 36 7 10

*Kräver ungefär 3 dagars förberedelser innan kursveckorna
**50 % studietakt

Mer information

För vidare information beskrivs den nya allmänna studieplanen, forskarutbildningsprogrammet, respektive basgruppsarbetet i följande dokument:

Kontaktpersoner

Fakultetssamordnare, Kansliet för medicin

Gunilla Mårald
090-786 71 78

Studierektor och ordförande i Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF)

Ann Sörlin
090-786 92 38

Lena Åminne
2022-08-18